Dalail Khayrat Hari Sabtu

Surat Yaa Siin
Al-faatihata li ridhatillaah… al-faatihah!
Al-faatihata ilaa jamii’il malaaikati khusushan sayyidinaa jibriila AS/wa sayyidinaa miikaa-iila AS/wa sayyidinaa israafiila AS/wa sayyidinaa ‘izraa-iila AS… al-faatihah!

ilaa hadhratin nabiyyi SAW wa aalihi wa shahbihil kiraam/wa ilaa arwaahi ikhwanihil anbiyaa-i wal mursaliin/wa khudamaa-i syaraa-‘ihim/wa ilaa arwaahi a-immatil arba’a/wa ilaa arwaahi masyaayikhinaa fii thaariiqatin naqsyabandiyyatil ‘aliyyah/ khaashatan ilaa ruuhi imaamith thariiqati wa ghawtsil khaliiqati syaykh bahaa-uddiini naqsyabandi muhammadinil uwaysiyyil bukhaarii/wa mawlaanaa sulthaanul awliyaa-i syaykh ‘abdillaahi faa’iz ad-daghistaanii/wa syaykhinaa ustaadzinaa sulthaanil awliyaa syaykh sayyid muhammad naazhim ‘aadil al-qubruusi al-haqqaanii/wa ilaa mawlana wa mursyidina wa habibuna syaykh muhammad hisyam kabbani/wa hadrati ustaadzinaa wa ustaadzi ustaadzinaa wash-shiddiiqiyyuuna… al-faatihah!
Al-faatihata ilaa ustaadzinaa al-Imaam Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli…al-faatihah!

Al-faatihata ilaa arwaahi abaa-inaa/ wa ummahaatinaa wa ajdaadinaa/ wa jaddaatinaa/ wa liqurabatinaa/ wali ustaadzinaa wali jamii’il muslimiina wal muslimaat/ wal mu’miniina wal mu’minaat/ al-faatihah!
al-Faatihah (14 kali)


Bismillaahir rahmaanir rahiim
Alhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin/hasbiyallaahu wani’mal wakiil/walaa hawla walaa quwwata illaa billaahi ‘aliyil ‘azhiim/allaahumma innii abra-u min hawli wa minquwwati ilaa hawlika wa quwwatik/allaahumma innii ataqar-rabu ilayka bishalaati ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘abdika wa nabiyyika wa rasuulika sayyidil mursaliina shallallaahu ta’aalaa wa sallama ‘alayhi wa ‘alayhim ajma’iin/imti-tsaalal li-amrika wa tashdiiqal laahu wa mahabbatan fiihi wa syaw qaan ilayhi wa ta’zhiimal liqadrihi walikawnihi shallallaahu ‘alayhi wa sallama ahlal lidzalik/fataqab-balhaa minnii bifadhlika waj’alnii min ‘ibaadikash shaalihiin/wa waf-fiqnii liqiraa atihaa ‘alaad dawaami bijaahihi ‘indak/wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa aalihi wa shahbihi ajma’iin

astaghfirullaahal ‘azhiim (3 kali)
subhaanallaahi wal hamdulillaah (3 kali)
hasbiyallaahu wani’mal wakiil (3 kali)
surat al-Ikhlash (3 kali)
al-Falaq
an-Naas
al-Faatihah


Asmaa-ullaahil husna


Bismillaahir rahmaanir rahiim
Allaah [jalla jalaaluhu], ar-Rahmaanu [jalla jalaaluhu], ar-Rahiimu [jalla jalaaluhu], al-Maaliku [jalla jalaaluhu], al-Qudduusu [jalla jalaaluhu], as-Salaamu [jalla jalaaluhu], al-Mu’minu [jalla jalaaluhu], al-Muhayminu [jalla jalaaluhu], al-‘Aziizu [jalla jalaaluhu], al-Jabbaaru [jalla jalaaluhu], al-Mutakabbiru [jalla jalaaluhu], al-Khaaliqu [jalla jalaaluhu], al-Baari-u [jalla jalaaluhu], al-Mushawwiru [jalla jalaaluhu], al-Ghaffaaru [jalla jalaaluhu], al-Qahhaaru [jalla jalaaluhu], al-Wahhaabu [jalla jalaaluhu], ar-Razzaaqu [jalla jalaaluhu], al-Fattaahu [jalla jalaaluhu], al-‘Aliimu [jalla jalaaluhu], al-Qaabidhu [jalla jalaaluhu], al-Baasithu [jalla jalaaluhu], al-Khaafidu [jalla jalaaluhu], ar-Raafi’u [jalla jalaaluhu], al-Mu’izzu [jalla jalaaluhu], al-Mudzillu [jalla jalaaluhu], as-Samii’u [jalla jalaaluhu], al-Bashiiru [jalla jalaaluhu], al-Hakamu [jalla jalaaluhu], al-‘Adlu [jalla jalaaluhu], al-Lathiifu [jalla jalaaluhu], al-Khabiiru [jalla jalaaluhu], al-Haliimu [jalla jalaaluhu], al-‘Azhiimu [jalla jalaaluhu], al-Ghafuuru [jalla jalaaluhu], asy-Syakuuru [jalla jalaaluhu], al-‘Aliyyu [jalla jalaaluhu], al-Kabiiru [jalla jalaaluhu], al-Hafiizu [jalla jalaaluhu], al-Muqiitu [jalla jalaaluhu], al-Hasiibu [jalla jalaaluhu], al-Jaliilu [jalla jalaaluhu], al-Kariimu [jalla jalaaluhu], ar-Raqiibu [jalla jalaaluhu], al-Mujiibu [jalla jalaaluhu], al-Waasi’u [jalla jalaaluhu], al-Hakiimu [jalla jalaaluhu], al-Waduudu [jalla jalaaluhu], al-Majiidu [jalla jalaaluhu], al-Baa’itsu [jalla jalaaluhu], asy-Syahiidu [jalla jalaaluhu], al-Haqqu [jalla jalaaluhu], al-Wakiilu [jalla jalaaluhu], al-Qawiyyu [jalla jalaaluhu], al-Matiinu [jalla jalaaluhu], al-Waliyyu [jalla jalaaluhu], al-Hamiidu [jalla jalaaluhu], al-Muhshi [jalla jalaaluhu], al-Mubdii-u [jalla jalaaluhu], al-Mu’iidu [jalla jalaaluhu], al-Muhyi [jalla jalaaluhu], al-Mumiitu [jalla jalaaluhu], al-Hayyu [jalla jalaaluhu], al-Qayyuum [jalla jalaaluhu], al-Waajidu [jalla jalaaluhu], al-Maajidu [jalla jalaaluhu], al-Waahidu [jalla jalaaluhu], al-Ahadu [jalla jalaaluhu], ash-Shamadu [jalla jalaaluhu], al-Qaadiru [jalla jalaaluhu], al-Muqtadiru [jalla jalaaluhu], al-Muqaddimu [jalla jalaaluhu], al-Mu-akhiru [jalla jalaaluhu], al-Awwalu [jalla jalaaluhu], al-Akhiru [jalla jalaaluhu], azh-Zhaahiru [jalla jalaaluhu], al-Baathinu [jalla jalaaluhu], al-Waali [jalla jalaaluhu], al-Mut’aali [jalla jalaaluhu], al-Barru [jalla jalaaluhu], at-Tawwaabu [jalla jalaaluhu], al-Muntaqimu [jalla jalaaluhu], al-`Afuwwu [jalla jalaaluhu], ar-Ra-uufu [jalla jalaaluhu], Maalikul Mulki [jalla jalaaluhu], Dzul Jalaali wal Ikraami [jalla jalaaluhu], al-Muqsithu [jalla jalaaluhu], al-Jaami’u [jalla jalaaluhu], al-Ghaniyyu [jalla jalaaluhu], al-Mughni [jalla jalaaluhu], al-Mu’thi [jalla jalaaluhu], al-Maani’u [jalla jalaaluhu], adh-Dhaarru [jalla jalaaluhu], an-Naafi’u [jalla jalaaluhu], an-Nuuru [jalla jalaaluhu], al-Haadii [jalla jalaaluhu], al-Badii’u [jalla jalaaluhu], al-Baaqi [jalla jalaaluhu], al-Waarits [jalla jalaaluhu], ar-Rasyiidu [jalla jalaaluhu], ash-Shabuuru [jalla jalaaluhu]


Muqaddimah


Bismillaahir rahmaanir rahiim
Washallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa aalihii wa shahbihi wa sallama ilaahi bijaahi nabiyyika sayyidinaa muhammadin shallallaahu ‘alayhi wa sallama ‘indaka wa makaanatihi ladayka wa mahab-batika laahu wa mahab-batihi lak/wa bis sir-ril ladzii baynaka wa baynahu as-aluka an tushal-liya wa tusallima ‘alayhi wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wadhaa’ifil laahumma mahab-batii fiihi wa’ar-rifni bihaqqihii warutabihii wa waf-fiqnii lit-tibaa ‘ihii walqiyaami bi-ada bihii wasunnatihii wajma’nii ‘alayhi wa mat-ti’nii biru’yatihii wa-as’idnii bimukaa lamatihii warfa’ ‘anniil ‘awaa-iqa wal’alaa-iqa wal wasaa-itha wal hijaaba wa syannif sam’i ma-’ahu biladzii dzil khithaab/wa hayyi’nii liitalaqii minhu wa-ahhilnii likhidmatih/waj’al shalawaatii ‘alayhi nuuraan nayyiraan kaamilaam mukam-malaan thaahiraam muthah-haraam maa hiyaan kulla zhulmiw wa zhulmatiw wa syakkiw wa syirkiw wa kufriw wa zuuriw wa wizriw waj’alhaa sababal lit-tamhiishi wa marqalli anaala bihaa a’laa maqaamil ikhlaashi wattakh-shiishi hatta laa yabqaa fiyya rabbaa niyyatul lighayrika wa hattaa ashluha lihadhratika wa akuuna min ahli khushuushiy-yatika mustamsikaam bi-ada bihii wa sunnatihii shallallaahu ‘alayhi wa sallama mustamiddam min hadhratihil ‘aaliyati fii kulli waqtiw wahiin/yaa allaahu yaa nuuru yaa haqqu yaa mubiinu (3 kali)/washallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa aalihii wa shahbihi wa sallam/alhamdulillaahil-ladzii hadaa naa lil-iimaani wal-islaam/washalaatu was-salaamu ‘alaa sayyidinaa muhammadin nabiyyihil ladziis tanqadzanaa bihii min ‘ibaadatil awtsaani wal-ashnaam/wa’alaa aalihi wa ash-haabihin nujabaa-il bararatil kiraam/waba’da hadzaa falgharadhu fii haadzaal kitaabi dzikrush-shalaati ‘alan-nabiyyi shallallaahu ‘alayhi wa sallama wafadhaa-i lihaa nadzkuruhaa mahdzuu fatal asaaniidi liyas-hula hifzhuhaa ‘alal qaari-ii wa hiya min aham-mil muhim-maati limay yuriidul qurba mir-rabbil arbaab/wa sam-maytuhu bikitaa bi dalaa-i-lil khayraati wa syawaariqil anwaar/fii dzikri shalaati ‘alan-nabiyyil mukhtaar/ ibtighaa-al limar-dhaatillaahi ta’aalaa wa mahabbatan fii rasuulihil kariimi sayyidinaa muhammadin shallallaahu ‘alayhi wa sallama tasliimaa/ wa-allaahul mas-uulu ay yaj’alanaa lisunnatihii minat-taabi’iin/wa lidzaa tihil kaamilati minal muhib-biina fa-innahu ‘alaa dzaalika qadiir/laa ilaaha ghayruhu wa laa khayra illaa khayruh/wa huwa ni’mal mawlaa wa ni’man nashiir/wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘azhiim/fashlun fii fadlish shalaati ‘alan nabiyyi shallallaahu ‘alayhi wa sallam/qaalallaahu ‘azza wa jalla inna-allaaha wamalaa-ikatahu yushal-luuna ‘alan-nabiyyi yaa ayyuhaal ladziina aamanuu shalluu ‘alayhi wa sal-limuu tasliimaa


Asmaa-un nabiyyi shallallaahu ‘alayhi wa sallam


Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa manismuhu sayyidunaa Muhammadun SAW, Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa manismuhu sayyidunaa Ahmadu SAW, Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa manismuhu sayyidunaa Haamidun SAW, sayyidunaa Mahmuudun SAW, sayyidunaa Ahyadun SAW, sayyidunaa Wahiidun SAW, sayyidunaa Maahin SAW, sayyidunaa Haasyirun SAW, sayyidunaa ‘Aaqibun SAW, sayyidunaa Thaa Haa SAW, sayyidunaa Yaa Siin SAW, sayyidunaa Thaahirun SAW, sayyidunaa Muthah-harun SAW, sayyidunaa Thayyibun SAW, sayyidunaa Sayyidun SAW, sayyidunaa Rasuulun SAW, sayyidunaa Nabiiyyun SAW, sayyidunaa Rasuul ur-Rahmati SAW, sayyidunaa Qayyimun SAW, sayyidunaa Jaami’un SAW, sayyidunaa Muqtafin SAW, sayyidunaa Muqaffi SAW, sayyidunaa Rasuul al-Malaahimi SAW, sayyidunaa Rasuul ur-Raahati SAW, sayyidunaa Kaamilun SAW sayyidunaa Ikliilun SAW, sayyidunaa Muddatsyirun SAW, sayyidunaa Muzzammilun SAW, sayyidunaa ‘Abdullaahi SAW, sayyidunaa Habiibullaahi SAW, sayyidunaa Shafiyullaahi SAW, sayyidunaa Najiyullaahi SAW, sayyidunaa Kaliimullaahi SAW, sayyidunaa Khaatam ul-Anbiyaa SAW, sayyidunaa Khaatam ur-Rusuuli SAW, sayyidunaa Muhyin SAW, sayyidunaa Munaj-jin SAW, sayyidunaa Mudzak-kirun SAW, sayyidunaa Naashirun SAW, sayyidunaa Manshuurun SAW, sayyidunaa Nabiyyur-Rahmati SAW, sayyidunaa Nabiyyut-Taubati SAW, sayyidunaa Hariishun ‘Alaykum SAW, sayyidunaa Ma’luumun SAW, sayyidunaa Syahiirun SAW, sayyidunaa Syaahidun SAW, sayyidunaa Syahiidun SAW, sayyidunaa Masyhuudun SAW, sayyidunaa Basyiirun SAW, sayyidunaa Mubasyirun SAW, sayyidunaa Nadziirun SAW, sayyidunaa Mundzirun SAW, sayyidunaa Nuurun SAW, sayyidunaa Siraajun SAW, sayyidunaa Mishbaahun SAW, sayyidunaa Hudan SAW, sayyidunaa Mahdiyyun SAW, sayyidunaa Muniirun SAW, sayyidunaa Daa’in SAW, sayyidunaa Mad’uwwun SAW, sayyidunaa Mujiibun SAW, sayyidunaa Mujaabun SAW, sayyidunaa Hafiyyun SAW, sayyidunaa ‘Aafuwwun SAW, sayyidunaa Waaliyyun SAW, sayyidunaa Haqqun SAW, sayyidunaa Qawiyyun SAW, sayyidunaa Amiinun SAW, sayyidunaa Maa’munun SAW, sayyidunaa Kariimun SAW, sayyidunaa Mukarramun SAW, sayyidunaa Makiinun SAW, sayyidunaa Matiinun SAW, sayyidunaa Mubiinun SAW, sayyidunaa Mu-ammilun SAW, sayyidunaa Washuulun SAW, sayyidunaa Dzuu Quwwatin SAW, sayyidunaa Dzuu Hurmatin SAW, sayyidunaa Dzuu Makaanatin SAW, sayyidunaa Dzuu ‘ Izzin SAW, sayyidunaa Dzuu Fadhlin SAW, sayyidunaa Muthaa-’un SAW, sayyidunaa Muthii-’un SAW, sayyidunaa Qadamu Shidqin SAW, sayyidunaa Rahmatun SAW, sayyidunaa Busyra SAW, sayyidunaa Ghawtsun SAW, sayyidunaa Ghaytsun SAW, sayyidunaa Ghiyyaatsun SAW, sayyidunaa Ni'matullaahi SAW, sayyidunaa Hadiyyatullaahi SAW, sayyidunaa 'Urwatuw Wutsqaa SAW, sayyidunaa Shiraathullaah SAW, sayyidunaa Shirathum-mustaqimun SAW, sayyidunaa Dzikrullaahi SAW, sayyidunaa Sayfullaahi SAW, sayyidunaa Hizbullaahi SAW, sayyidunan-Najmuts-tsaqibu SAW, sayyidunaa Mush-thafaa SAW, sayyidunaa Mujtabaa SAW, sayyidunaa Muntaqaa SAW, sayyidunaa Ummiyyun SAW, sayyidunaa Mukhtaarun SAW, sayyidunaa Ajiirun SAW, sayyidunaa Jabbaarun SAW, sayyidunaa Abuul Qaasimi SAW, sayyidunaa Abuuth-Thahiri SAW, sayyidunaa Abuuth-Thayyibi SAW, sayyidunaa Aabuu Ibraahiima SAW, sayyidunaa Musyaffa’un SAW, sayyidunaa Syafii'un SAW, sayyidunaa Shaalihun SAW, sayyidunaa Mushlihun SAW, sayyidunaa Muhayminun SAW, sayyidunaa Shaadiqun SAW, sayyidunaa Mushaddiqun SAW, sayyidunaa Sidqun SAW, sayyidunaa Sayyidul-Mursaalina SAW, sayyidunaa Imaamul-Muttaqiina SAW, sayyidunaa Qaa-idul Ghur-ril Muhajjalina SAW, sayyidunaa Khaliilur-Rahmaani SAW, sayyidunaa Barrun SAW, sayyidunaa Mabarrun SAW, sayyidunaa Wajiihun SAW, sayyidunaa Nashihun SAW, sayyidunaa Naashihun SAW, sayyidunaa Wakiilun SAW, sayyidunaa Mutawakkilun SAW, sayyidunaa Kafiilun SAW, sayyidunaa Syafiiqun SAW, sayyidunaa Muqiimus-Sunnati SAW, sayyidunaa Muqaddasun SAW, sayyidunaa Ruuhul Qudusi SAW, sayyidunaa Ruuhul Haqqi SAW, sayyidunaa Ruuhul Qisthi SAW, sayyidunaa Kaafin SAW, sayyidunaa Muktafin SAW, sayyidunaa Balighun SAW, sayyidunaa Mubalighun SAW, sayyidunaa Syaafin SAW, sayyidunaa Waashilun SAW, sayyidunaa Mawshuulun SAW, sayyidunaa Saabiqun SAW, sayyidunaa Saa-iqun SAW, sayyidunaa Haadin SAW, sayyidunaa Muhdin SAW, sayyidunaa Muqaddamun SAW, sayyidunaa ‘Aziizun SAW, sayyidunaa Faadhilun SAW, sayyidunaa Mufadh-dhalun SAW, sayyidunaa Faatihun SAW, sayyidunaa Miftaahun SAW, sayyidunaa Miftaahur Rahmaati SAW, sayyidunaa Miftaahul Jannati SAW, sayyidunaa 'Alaamul Iimaani SAW, sayyidunaa 'Alaamul Yaqiini SAW, sayyidunaa Dalilul Khayraati SAW, sayyidunaa Mushah-hihul Hasanaati SAW, sayyidunaa Muqiilul 'Atsaraati SAW, sayyidunaa Shafuuhun ’aniz-Zallaati SAW, sayyidunaa Shaahibusy-Syafaa'ati SAW, sayyidunaa Shaahibul-Maqaami SAW, sayyidunaa Shaahibul Qadami SAW, sayyidunaa Makhshuushum bil-'izzi SAW, sayyidunaa Makhshuushum bil-Majdi SAW, sayyidunaa Makhshuushum bisy-Syarafi SAW, sayyidunaa Shahibul Wasiilati SAW, sayyidunaa Shahibus Sayfi SAW, sayyidunaa Shaahibul Fadiilaati SAW, sayyidunaa Shaahibul Izaari SAW, sayyidunaa Shaahibul Hujjati SAW, sayyidunaa Shaahibus Sulthaani SAW, sayyidunaa Shaahibur Ridaa-i SAW, sayyidunaa Shaahibud Darajaatir Rafii'ati SAW, sayyidunaa Shaahibut Taaji SAW, sayyidunaa Shaahibul Mighfari SAW, sayyidunaa Shaahibul Liwaa-i SAW, sayyidunaa Shaahibul Mi'raaji SAW, sayyidunaa Shaahibul Qadhiibi SAW, sayyidunaa Shaahibul Buraaqi SAW, sayyidunaa Shaahibul Khaatami SAW, sayyidunaa Shaahibul 'Alaamati SAW, sayyidunaa Shaahibul Burhaani SAW, sayyidunaa Shaahibul Bayaani SAW, sayyidunaa Fashiihul Lisaani SAW, sayyidunaa Muthah-harul Janaani SAW, sayyidunaa Ra-uufun SAW, sayyidunaa Rahiim SAW, sayyidunaa Udzunu Khayrin SAW, sayyidunaa Shahiihul Islaami SAW, sayyidunaa Sayyidul Kawnaini SAW, sayyidunaa 'Aynun-Na'iimi SAW, sayyidunaa 'Aynul-Ghurri SAW, sayyidunaa Sa'dullaah SAW, sayyidunaa Sa'dul-Khalqi SAW, sayyidunaa Khathiibul Umami SAW, sayyidunaa 'Alamul Hudaa SAW, sayyidunaa Kaasyiful Kurabi SAW, sayyidunaa Raafi'ur Rutabi SAW, sayyidunaa 'Izzul-'Arabi SAW, sayyidunaa Shaahibul Faaraaji SAW, Shallallaahu ‘alayhi wa ‘alaa aalihii/allaahumma yaa rabbi bijaahi nabiyyikal mushtafaa/wa rasuulikal murtadhaa/thah-hir quluubanaa min kulli wash-fiy-yubaa ‘idunaa ‘am-musyaa hadatika wa mahabbatika wa amitnaa ‘alas sunnati wal jamaa’ati wasy-syawqi ilaa liqaa-ika yaa dzal jalaali wal-ikraam/wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadiw wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallama tasliimaa


Doa Niat


Bismillaahir rahmaanir rahiim
Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin/wa hasbiyallaahu wa ni’mal wakiil/wa laa hawla wa laa quwwata illa billaahil ‘aliyyil ‘azhiim/allaahumma innii abra’u ilayka min hawli wa quwwati ilaa hawlika wa quwwatik/allaahumma innii nawaytu bishalaati ‘alan nabiyyi shallallaahu ‘alayhi wa sallama imti-tsaalal li-amrika watashdiiqal linabiyyika sayyidinaa muhammadin shallallaahu ‘alayhi wa sallama wa mahabbatan fiihi wa syawqaan ilayhi wata’zhiimal liqadrihii wa likawnihii ahlal lidzaalika fataqabbalhaa minnii bifadhlika wa ihsaanika wa azil hijaabal ghaflati ‘an qalbii waj’alnii min ‘ibaadikash shaalihiin/allaahumma zidhu syarafan ‘alaa syarafihil ladzii awlaytahu/wa ‘izzan ‘alaa ‘izzihil ladzii a’thaytahu/wa nuuran ‘alaa nuurihil ladzii minhu khalaqtahu/wa a’li maqaamahu fii maqaamaatil mursaliin/ wadarajatahu fii darajatin nabiyyiin/wa as-aluka ridhaaka waridhaahu yaa rabbal ‘aalamiina ma’al ‘aafiyatid daaimati walmawti ‘alaal kitaabi was-sunnati waljamaa’ati wakalimatayisy syahaadati ‘alaa tahqiiqihaa min ghayri taghyiiriw walaa tabdiil/waghfirlii maar takabtuhu bimannika wa fadhlika/wajuudika wakaramika yaa akramal akramiin/wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa aalihii washahbihii wa sallam


Hizib Kelima pada Hari Sabtu


allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadiw wa a’thihil wasiilata wal fadhiilata wad-darajatar rafii’ata wab’atshu maqaamam mahmuudanil ladzii wa ‘adtahu innaka laa tukhliful mii’aad/allaahumma azh-zhim sya’nahu wa bayyin burhaanahu wa ablij hujjatahu wa bayyin fadhiilatahu wa taqabbal syafaa’atahu fii ummatihii was ta’milnaa bi sunnatihii yaa rabbal ‘aalamiina wa yaa rabbal ‘arsyil ‘azhiim/allaahumma yaa rabbih syurnaa fii zumratihii wa tahta liwaa-ihii wa asqinaa bika’sihii wanfa’naa bimahabbatihii aamiina yaa rabbal ‘aalamiin/allaahumma yaa rabbi balligh-hu ‘annaa afdhalas-salaami wajzihii ‘annaa afdhala maa jaazayta bihiin-nabiyya ‘an ummatihii yaa rabbal ‘aalamiin/ allaahumma yaa rabbi inni as-aluka antaghfirali wa tarhamani watatuuba ‘alayya wa tu’aafiyanii min jamii’il balaa-i wal balwaa-il khaariji minal ardhi wannaazili minas-samaa-i innaka ‘alaa kulli syay-in qadiirum birahmatika wa antaghfira lil-mu’miniina wal mu’minaati wal muslimiina wal muslimaati al ahyaa-i minhum wal amwaati wa radhiyallaahu ‘an azwaajihith thaahiraati ummahaatil mu’miniina wa radhiyallaahu ‘an ash-haabihil ‘a’laami a-immatil hudaa wa mashaabihid-dunyaa wa ‘anit-taabi’iina wa taabi’it-taabi’iina lahum bi-ihsaanin ilaa yawmid-diin/wal hamdulillaahi rabbil ‘aalamiin


Permulaan Sepertiga Bagian Ketiga


Allaahumma rabbal arwaahi wal ajsaadil baaliyati as-aluka bithaa’atil arwaahir raaji’ati ilaa ajsaadihaa wa bithaa’atil ajsaadil multa-imati bi’uruuqiha wa bikalimaatikan naafidzati fiihim wa akhdzikal haqqa minhum wal khalaa-iqu bayna yadayka yantazhiruuna fasla qadhaa-ika wa yarjuuna rahmataka wa yakhaafuuna ‘iqaabaka an taj’alan-nuura fi basharii wa dzikraka bil-layli wannahaari ‘alaa lisaani wa ‘amalan shaalihan farzuqni/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin kamaa shalayta ‘alaa sayyidinaa ibraahiima wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadin kamaa baarakta ‘alaa sayyidinaa ibraahiim/allaahummaj ‘al shalawaatika wa barakatika ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa aali sayyidinaa muhammadin kamaa ja’altahaa ‘alaa sayyidinaa ibraahiima wa aali sayyidinaa ibraahiima innaka hamidum majiid/wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadin kamaa baarakta ‘alaa sayyidinaa ibraahiima wa aali sayyidinaa ibraahiima innaka hamiidum majiid/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘abdika wa rasuulika wa shalli ‘alal mu’miniina wal mu’minaati wal muslimiina wal muslimaat/ allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihii ‘adada maa ahatha bihii ‘ilmuka wa ah-shaahu kitaabuka wa syahidat bihii malaa-ikatuka shalaatan daa-imatan taduumu bidawaami mulkillaah/allaahumma inni as-aluka bi-asmaa-ikal ‘izhaami maa ‘alimtu minhaa wa maalam ‘alam/wa bil asmaa-illatii sammayta bihaa nafsaka maa ‘alimtu minhaa wa maa lam a’lam/an tushalliya ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘abdika wa nabiyyika wa rasuulika ‘adada maa khalaqta min qabli antakuunas samaa-u mabniyyataw wal ardhu madhiyyataw wal jibaalu mursiyyataw wal ‘uyuunu munfaji-rataw wal anhaaru munhami-rataw wasy-syamsu musyri-qataw walqamaru mudhii-aw wal kawaakibu mustanii-rataw wal bihaaru majri-yataw wal asyjaaru mutsmirah/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada ‘ilmik/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada hilmik/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada kalimaatik/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada ni’matik/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada fadhlik/ wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada juudik/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada samaawaatik/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada ardhik/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada maa khalaqta fii sab’i samaawaatika mim malaaikatik/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada maa khalaqta fii ardhika minal jinni wal insi wa ghayri himaa minal wahsyi wath-thayri wa ghayri hima/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada maa jaraa bihil qalamu fii ‘ilmi ghaybika wa maa yajrii bihii ilaa yawmil qiyaamah/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adadal qathri wal mathar/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada may yahmaduka wa yasykuruka wa yuhalliluka wa yummajjiduka wa yasyhadu annaka antallaah/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada maa shallayta ‘alayhi anta wa malaa-ikatuk/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada man shalla ‘alayhi min khalqik/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada mal-lam yushalli ‘alayhi min khalqik/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adadal jibbali war-rimaali maali wal hashaa/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adadasy-syajari wa awraa-qihaa wal madari wa atsqaa-liha/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada kulli sanatiw wa maa takhluqu fiihaa wa maa yamuutu fiiha/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada maa takhluqu kulla yawmiw wa maa yamuutu fiihi ilaa yawmil qiyaamah/allaahumma wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adadas sahaabil jaariyati maa baynas samaa-i wal ardhi wa maa tamthuru minal miyaah/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada riyaahil musakh-kharaati fii masyaariqil ardhi wa maghaa ribihaa wajjawfihaa wa qiblatiha/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada nujuumis-samaa/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada maa khalaqta fii bihaarika minal hiitaaani wad-dawaabbi wal miyaahi war-rimaali wa ghayri dzaalik/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adadan nabaati wal hashaa/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adadan naml/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adadal miyaahil ‘adzbah/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adadal miyaahil milhah/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada ni’matika ‘alaa jamii’i khalqik/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada ni’matika wa ‘adzaabika ‘alaa man kafara bisayyidinaa muhammadin shallallaahu ‘alayhi wa sallam/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada maa daamatid dunyaa wal akhirah/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada maa daamaatil khalaa-iqu fil jannah/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada maa daamatil khalaa-iqu finnaar/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘alaa qadri maa yuhibbuka wa yardhaah/ wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘abadal aabidiina wa anzilhul munzalal muqarraba ‘indaka wa a’thihil wasiilata wal fadhiilata wasyafaa’ata waddarajatar rafii’ata wal maqaamal mahmudal ladzii wa ‘adtahu innaka laa tukhliful mii’aad/ allaahumma innii as-aluka bi-annaka maaliki wa sayyidii wa mawlaaya wa tsiqati wa rajaayi as-aluka bihurmatisy syahril haraam/ wal baladil haraam/wal masy’aril haraam/wa qabri nabiyyika ‘alayhis salaam/an tahabali minal khayri maa laa ya’lamu ‘ilmahu illaa anta wa tashrifa ‘annii minas suu-i maa laa ya’lamu ‘ilmahu illaa anta/allaahumma yaa maw wahaba lisayyidinaa aadama sayyidanaa syiits/wa lisayyidinaa ibraahiima sayyidinaa ismaa’iila wa sayyidanaa ishaaq/wa radda sayyidanaa yuusufa ‘alaa sayyidinaa ya’quub/wa yaa man kasyafal balaa-a ‘an sayyidinaa ayyuub/wa yaa mar radda sayyidanaa muusaa ilaa ummih/wa yaa zaa-ida sayyidinaal khadhiri fii ‘ilmihi/wa yaa maw wa haba lisayyidinaa daawuda sayyidanaa sulaymaan/wali sayyidinaa zakariyya sayyidanaa yahya/wali sayyidatinaa maryama sayyidanaa ‘iisaa wa yaa haafizhabnati sayyidinaa ‘syu’ayb/as-aluka antushalliya ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa jamii’in nabiyyiina wal mursaliina wa yaa maw wahaba lisayyidinaa muhammadin shallallaahu ‘alayhi wa sallamasy-syafaa’ata wad-darajatar raafii’ata an taghfirali dzunuubi wa tasturalii ‘uyuubi kullahaa wa tujiiranii minan naari wa tuujibalii ridh-waanaka wa amaanaka wa ghufraanaka wa ihsaanaka wa tumatti’anii fii jannatika ma’al ladziina an’amta ‘alayhim minan nabiyyiina wa shiddiiqiina wa syuhadaa-i wash-shaalihiina innaka ‘alaa kulli syay-in qadiir/wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aalihii maa az’ajatir riyaahu sahaabar rukaamaw wadzaaqa kullu dzii ruuhin himaamaw wa awshilis salaama li ahlis salaami fii daaris salaami tahiyyataw wa salaama/allaahumma afridnii limaa khalaqtanii lahu wa laa tasyghalnii bimaa takaffalta lii bihii wa laa tahrimnii wa anaa as-aluka wa laa tu’adzibni wa anaa astaghfiruk (3 kali)/ allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa’alaa aalihii wa sallim/allaahumma innii as-aluka wa atawajjahu ilayka bihabiibikal musthafaa ‘indaka yaa habiibanaa yaa sayyidanaa muhammad/innaa natawas-salu bika ilaa rabbika fasyfa’lanaa ‘indal mawlaal azhiimi yaa ni’mar rasuuluth-thaahir/allaahumma syaffi’hu fiinaa bijaahihii ‘indak (3 kali)/ waj’alnaa min khayril mushalliina wal musallimiina ‘alayh/wa min khayril muqarrabiina minhu wal waaridiina ‘alayh/ wa min akhyaaril muhibbiina fiihi wal mahbuubiina ladayh/wa farrihnaa fii ‘arashaatil qiyaamah/waj’alhu lanaa daliilan ilaa jannatin na’iimi bilaa ma-uunatiw walaa masyaqatiw walaa munaaqatsatil hisaabi waj’alhu muqqbilan ‘alayna/wa laa taj’alhu ghaadiban ‘alaynaa/waghfirlanaa waliwaalidiinaa walijamii’il muslimiin al ahyaa-i minhum wal mayyitiina wa aakhiru da’waanaa anil hamdulillaahi rabbil ‘aalaamiin


Permulaan Dzikir Seperempat dari Keempat


fa as-aluka yaa allaahu yaa allaahu yaa allaahu yaa hayyu yaa qayyuumu yaa dzal jalaali wal ikraam/laa ilaaha illa anta subhaanaka innii kuntu minazh-zhaalimiin/ as-aluka bimaa hamala kursiyyuka min ‘azhamatika wa jalaalika wa bahaa-ika wa qudratika wa sulthaanika wa bihaqqi asmaa-ika makhzuunatil maknuunatil muthah-haratil lati lam yathali’ ‘alayhaa ahadum min khalqik/wa bihaqqil ismil ladzii wa dha’tahu ‘alal layli fa azhlama wa ‘alan nahaari fastanaara wa ‘alas samaawaati fastaqallah/wa ‘alal ardhi fastaqarrah/wa ‘alal bihaari fanfajarah/wa ‘alal ‘uyuuni fanaba’at/ wa ‘alas sahaabi fa amthaarat/wa as-aluka bil asmaa-il maktuubati fii jabhati sayyidinaa jibriila ‘alayhis salaam/ wa bil asmaa-il maktuubati fii jabhati sayyidinaa israafiila ‘alayhis salaam/wa ‘alaa jamii’il malaa-ikah/wa as-aluka bil asmaa-il maktuubati hawlal arsy/wa bil asmaa-il maktuubati hawlal kursiyyi wa as-aluka bismikal azhiimil a’zhamil ladzii sammayta bihii nafsak/wa as-aluka bihaqqi asmaa-ika kullihaa maa ‘alimtu minhaa wa maa lam a’lam/wa as-aluka bil asmaa-illatii da’aaka bihaa sayyidunaa aadamu ‘alayhis salaam/wa bil asmaa-illati da’aaka bihaa sayyidunaa nuuhun ‘alayhis salaam/wa bil asmaa-il latii da’aaka bihaa sayyidunaa shaalihun’alayhis salaam/wa bil asmaa-illati da ‘aaka bihaa sayyidunaa yuunusu ‘alayhis salaam/wa bil asmaa-illati da’aaka bihaa sayyidunaa muusaa ‘alayhis salaam/ wa bil asmaa-illati da’aaka bihaa sayyidunaa haaruunu ‘alayhis salaam/wa bil asmaa-illati da’aaka bihaa sayyidunaa syu’aybun ‘alayhis salaam/wa bil asmaa-illati da’aaka bihaa sayyidunaa ibraahiimu ‘alayhis salaam/wa bil asmaa-illati da’aaka bihaa sayyidunaa ismaa’iilu ‘alayhis salaam/wa bil asmaa-illati da’aaka bihaa sayyidunaa daawudu ‘alayhis salaam/wa bil asmaa-illati da’aaka bihaa sayyidunaa sulaymaanu ‘alayhis salaam/wa bil asmaa-illati da’aaka bihaa sayyidunaa zakariyya ‘alayhis salaam/wa bil asmaa-illati da’aaka bihaa sayyidunaa yuusya’u ‘alayhis salaam/wa bil asmaa-illati da’aaka bihaa sayyidunaal khadhiru ‘alayhis salaam/ wa bil asmaa-illati da’aaka bihaa sayyidunaa ilyaasu ‘alayhis salaam/ wa bil asmaa-illati da’aaka bihaa sayyidunaal yasaa’u‘alayhis salaam/ wa bil asmaa-illati da’aaka bihaa sayyidunaa dzul kifli ‘alayhis salaam/wa bil asmaa-illati da’aaka bihaa sayyidunaa ‘iisaa ‘alayhis salaam/wa bil asmaa-illati da’aaka bihaa sayyidunaa muhammadun shallallaahu ‘alayhi wa sallam nabiyyuka wa rasuuluka wa habiibuka wa shafiyyuka yaa man qaala wa qawluhul haqqu wallaahu khalaqakum wa maa ta’maluuna wa laa yashduru ‘an ahadim min ‘abiidihii qawluw wa laa fi’luw wa laa harakatuw wa laa sukuunun illa wa qad sabaqa fii ‘ilmihii wa qadhaa-ihii wa qadarihii kayfa yakuunu kamaa alhamtanii wa qadhayta lii bijam’i hadzal kitaabi wa yassirta ‘alayya fiihith-thariiqa wal asbaaba wa nafayta ‘an qalbii fii hadzan nabiyyil kariimisy syakka wal irtiyaaba wa ghallabta hubbahu ‘indii ‘alaa hubbi jamii’il aqribaa-i wal ahibbaa-i as-aluka yaa allaahu yaa allaahu yaa allaahu an tarzuqani wa kulla man ahabbahu wattaba’ahu syafaa’atahu wa muraafaqatahu yawmal hisaabi min ghayri munaaqasyatiw wa laa ‘adzaabiw wa laa tawbiikhiw wa laa ‘itaab/wa antaghfirali dzunuubi wa tastura ‘uyuubi yaa wahhaabu yaa ghaffaar/wa antun ’imanii bin-nazhaari ilaa wajhikal kariimi fii jumlatil ahbaabi yawmal maziidi wats-tsawaab/wa anta taqabbala minni ‘amali wa an ta’fuwa ‘amma ahaatha ‘ilmuka bihii min khathii’ati wa nisyaani wa zalalii wa antu-ballighanii min ziyaarati qabrihii wattasliim/‘alayhi wa ‘alaa shaahibayhi ghaayata amali bimannika wa fadhalika wajuudika wa karamika yaa ra-uufu yaa rahiimu yaa walliy/wa an tujaaziyahu ‘anni wa ‘an kulli man aamana bihii wattabi’ahu minal muslimiina wal muslimaat/al ahyaa-i minhum wal amwaat/afdhala wa atamma wa a’amma maa jaazayta bihii ahadam min khalqika yaa qawiyyu yaa ‘aziizu yaa ‘aliyy/wa as-alukaal-laahumma bihaqqi maa aqsamtu bihii ‘alayka antushalliya ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin ‘adada maa khalaqta min qabli an takuunas samaa-u mabniyyataw wal ardhu madhiyyah/wal jibaalu ‘ulwiyyah/wal ‘uyuunu munfajirah/wal bihaaru musakharah/wal anhaaru munhamirataw wasy-syamsu mudh-hiyah/wal qamaru mudhii-a/wannajmu muniira/wa laa ya’lamu ahadun haytsu takuunu illa anta/wa an tushalliya ‘alayhi wa ‘alaa aalihii ‘adada kalaamik/wa an tushalliya ‘alayhi wa ‘alaa aalihii ‘adada aayaatil qur-aani wa huruufihi/wa an tushalliya ‘alayhi wa ‘alaa aalihi ‘adada may yushalli ‘alayh/wa an tushalliya ‘alayhi wa ‘alaa aalihii ‘adada mal-lam yushalli ‘alayh/wa an tushalliya ‘alayhi wa ‘alaa aalihii mil-a ardhik/ wa an tushalliya ‘alayhi wa ‘alaa aalihii ‘adada maa jaraa bihil qalamu fii ummil kitaab/wa an tushalliya ‘alayhi wa ‘alaa aalihii ‘adada maa khalaqta fii sab’i samaa-waatik/wa an tushalliya ‘alayhi wa ‘alaa aalihii ‘adada maa anta khaaliquhu fiihinna ilaa yawmil qiyaamati fii kulli yawmin alfa marrah/wa an tushalliya ‘alayhi wa ‘alaa aalihii ‘adada qathril mathari wa kulli qathratin qathrat min samaa-ika ilaa ardhika miy yawma khalaqtad-dunyaa ilaa yawmil qiyaamati fii kulli yawmin alfa marrah


Doa Penutup


Allaahummasy rahbish shalaati ‘alayhi shuduuranaa/wa yassir bihaa umuuranaa/wa farij bihaa humuumanaa/waksyif bihaa ghumuu manaa/waghfir bihaa dzunuubanaa/waqdhi bihaa duyuunanaa/wa ashlih bihaa ahwaalanaa/wa ballighbihaa aamaalanaa/wataqabbal bihaa tawbatanaa/waghsil bihaa hawbatanaa wanshur bihaa hujjatanaa/wa thah-hir bihaa al-sinatanaa/wa aanis bihaa wahsyatanaa/warham bihaa ghurbatanaa/waj’alnaa nuuram bayna aydiinaa wa min khalfinaa/wa an aymaaninaa wa ‘an syamaa ilinaa/wa min fawqinaa wa min tahtinaa/wa fii hayaatinaa wa mawtinaa/wa fii qubuurinaa wa hasyrinaa/wa nasyrinaa wa zhillay yawmal qiyaamati ‘alaa ru-uusina/wa tsaqqil bihaa mawaaziina hasanaatinaa/wa adim barakatihaa ‘alaynaa hattaa naalqaa nabiyyanaa wa sayyidanaa muhammadan shallallaahu ‘alayhi wa ‘alaa aalihii wa sallama wa nahnu aaminuuna muthmainnuuna farihuuna mustabsyruun/wa laa tufarriq baynanaa wa baynahu hatta tudkhilanaa madkhalaahu wata’wiyanaa ilaa jiwaarihil kariimi ma’al-ladziina an’amta ‘alayhim minan-nabiyyiina wash-shiddiiqiina wasy- syuhadaa-i wash-shalihiina wa hasuna ulaa-ika rafiiqan/allaahumma innaa aamanna bihii shallallaahu ‘alayhi wa sallama wa lam narahu famatti’na/allaahumma fiid-daarayni biru’yatihi wa tsabbit quluubanaa ‘alaa mahabbatih/was ta’milnaa ‘alaa sunnatihi wa tawaffanaa ‘alaa millatih/wahsyurnaa fii zumratihiin-naajiyati wahiz bihil muflihiina/wanfa’naa bimaan thawat ‘alayhi quluubunaa fii mahabbatih/shallallaahu ‘alayhi wa sallama yawma laa jadda wa laa maala wa laa baniin/wa awridnaa hawdhahul ashfaa/wasqinaa bika’sihil awfaa/wayassirlanaa ilqaamata biharamika wa haramihii shallallaahu ‘alayhi wa sallama ilaa an natawaffaa/allaahumma innaa nastasyfi’u bihii ilayka idz huwa awjahusy-syufa’aa-i ilayk/wa nuqsimu bihii ‘alayka idz huwa a’zhamu man uqsima bihaqqihii ‘alayk/wa natawassalu bihii ilayk/idz huwa aqrabul wasaaili ilayk/nasykuu ilayka yaarabbi qaswata quluubinaa/wa katsrata dzunuubinaa wathuula aamaalinaa/wa fasaada a’maalinaa/wataka sulanaa ‘anith-thaa’aat/wa hujuumanaa ‘alal mukhalafaati/fani’mal musytakaa ilayhi anta yaa rabbi bika nastanshiru ‘alaa a’daa inaa wa anfusinaa fanshurnaa/wa ‘alaa fadhlika natawak-kalu fii shalaahinaa /falaa takilnaa ilaa ghayrika yaa rabbanaa/allaahumma wa ilaa janaabi rasuulika shallallaahu ‘alayhi wa sallama nanta sibu falaa tuba’idnaa/wa biba bika naqifu falaa tath-rudnaa/wa iyyaka nas-alu falaa tukhayyibnaa/allaahummarham tadharru ‘anaa/wa aamin khafanaa/wataqabbal a’maalanaa/wa ashlih ahwaalanaa waj’al bithaa ‘atika asy-tighaalanaa/wa ilal khayri maalanaa wahaqqiq bizziyaa dati aamaalanaa/wakhtim bis-sa’aadati aajaalanaa/hadzaa dzullunaa zhaahirum bayna yadayk/wa haaluna laa yakhfaa ‘alayk/amartanaa fata-raknaa/wanahaytanaa fartakabnaa/walaa yasa’unaa illaa ‘afwuk/fa’fu ‘annaa yaa khayra ma’muul/wa akrama mas-uul/innaka ‘afuwwun ghafuurur ra-uufur rahiimuy ya arhamar-raahimiin/wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallama tasliimaa/wal hamdulillaahi rabbil ‘aalamiin

Allaahumma shalli ‘alaa badrit tamaam/allaahumma shalli ‘alaa nuurizh zhalaam/allaahumma shalli ‘alaa miftaahi daaris-salaam/allaahumma shalli ‘alaa syafii’i fii jamii’il anaam (14 kali)

Yaa rahmatallaahi inni khaa-ifun wajiluy yaa ni’matallaahi innii muflisun ‘aanii/wa laysa lii ‘amalun alqal ‘aliima bihii siwaa mahabbatikal ‘uzhmaa wa imaanii/fakun amaanii min syarril hayaati wa min syarril mamaati wa min ihraaqi juts-maani/wa kun ghinaayal ladzii maa ba’dahu falasuw wakun fakaa kiya min aglaali ‘ishyaani/tahiyyatush shamadil malaa wa rahmatuhu maa ghannatil wurqu fii awraaqi agh-shaani alayka yaa ‘urwatil wuts-qaa wa yaa sanadil awfaa wa man madhuhu ruuhi wa rayhaani

Yaa rabbi bil musthafaa balligh maqaa shidanaa/
waghfirlanaa maa madhaa yaa waasi’al karami (3 kali)
ilahii tawasalnaa bijaahi muhammadin tuwaffiq limaa yurdhiik/
fii kulli haalatii (3 kali)
yaa allaahu bihaa yaa allaahu bihaa yaa allaahu bi husnil khaathimah (3 kali)
li khamsatun uth-fii bihaa harral wabaa-il khaathimah/
al-mush-thafaa wal murtadhaa wabnaa humaa wa faathimah (3 kali)