Wirid Harian untuk Tingkat Mapan (Penuh Kesungguhan, Ahlul ‘Aziim)

Syahadat (3 kali):

asy-hadu an lā ilāha ill-Allāh wa asy-hadu anna Muħammadan ‘abduhū wa rasūluh

Astaghfirullaah (70 kali)

Surat al-Fatihah (1 kali, dengan niat memperoleh berkah dari tajali surat ini ketika pertama kali diturunkan di Mekah)

Ayat Aamanar-Rasuul [QS 2:285-286]

Surat al-Insyirah [QS 94 :1-8], (7 kali)

Surat al-Ikhlash [QS 112 :1-4] (11 kali)                                                                                

Surat al-Falaq [QS 113 :1-5] (1 kali)                                                                          

Surat an-Naas [QS 114 :1-6] (1 kali)                                                                           

Laa ilaaha illallaah (9 kali)                                                        

Laa ilaaha illallaah Muhammadur Rasulullah SAW (1 kali)

Selawat (10 kali):

Allaahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa salim

kemudian,

Shalli yaa Rabbii wa sallim ‘alaa jamii’il anbiyaa-i wal mursaliin, wa aali kullin ajma’iin, walhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin.

‘Alaa asyrafil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat

‘Alaa afdhalil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat 

‘Alaa akmalil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat 

Sayyid ash-shalawat:

Shalaawaatullaahi ta’aalaa wa malaa-ikatihii wa anbiyaa-ihii wa Rusulihii, wa jamii’i khalkihii ‘alaa Muhammadin wa alaa aali Muhammad, alayhii wa ‘alayhimus salaam wa rahmatullaahi ta’aalaa wa barakaatuh, wa radhiallaahu tabaaraka wa ta’aalaa ‘an sadaatina ash-haabi Rasuulillaahi ajma’iin. Wa anit taabi’iina bihim bi ihsaan, wa ‘anil a-immatil mujtahidiinal maadhiin wa ‘anil ulamaa-il muttaqiin, wa ‘anil awliyaa wash shaalihin, wa an masyaayikhina fith thariqatin Naqshbandiyyatil ‘aliyyah. Qaddasallaahu ta’aalaa arwaahahumuz zakiiyah, wanawwarallaahu ta’aalaa adhrihatahumul mubaarakah, wa a’aadallaahu ta’aalaa ‘alaynaa min barakaatihim wa fuyuudhaatihim daa’iman walhamdullilaahi rabbil ‘aalamiin, al-Faatihah

Ihda (menghadiahkan pahala dari bacaan di atas kepada Nabi SAW dan para Syekh Tarekat Naqsybandi):

Ilaa Hadhrati ‘Nabiyy SAW wa-aalihii wa shahbihil kiraam, wa ilaa arwaahi ikhwanihil minal anbiyaa-i wal mursaliin wa khudamaa-i sara-‘ihim wa ilaa arwaahil a-immatil arba’a wa ilaa arwaahi Masyayikhinaa fith thariiqatin ‘Naqsybandiyyatil Aliyyah, khassatan ilaa ruuhi imamith thariqah wa Ghawtsil khaliqah Khwajaa Baha-uddin Naqsyband Muhammadinil ’Uwaysiiyil Bukhaari, wa hadhrati Mawlana Sulthaanil awliya Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad-Daghestani, wa Mawlana Syaikh Muhammad Nazim Al Haqqani, wa ilaa saa-iris-sadaatina was shiddiqiyuun…

Ihda di atas ditutup dengan membaca Surat al-Fatihah (dengan niat memperoleh berkah dari tajali surat ini ketika diturunkan untuk kedua kalinya di kota Madinah)

Allahu Allahu Allahu HAQQ (3 kali, sambil membayangkan diri kita berada di antara Tangan Allah SWT)

Zikir:

Allah, Allah… (5000 kali dengan suara dinyaringkan/zahar), dan

Allah, Allah… (5000 kali dalam hati, sambil bertafakkur/meditasi)

Selawat (1000 kali, kecuali Senin, Kamis dan Jumat: 2000 kali):

Allahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim

1 juz Al-Qur’an atau Surat Ikhlash (100 kali)                                                                              

1 bagian Kitab Dala’il Al-Khayrat atau Selawat (100 kali)