Dalail Khayrat Hari Senin

Surat Yaa Siin
Al-faatihata li ridhatillaah… al-faatihah!
Al-faatihata ilaa jamii’il malaaikati khusushan sayyidinaa jibriila AS/wa sayyidinaa miikaa-iila AS/wa sayyidinaa israafiila AS/wa sayyidinaa ‘izraa-iila AS… al-faatihah!

ilaa hadhratin nabiyyi SAW wa aalihi wa shahbihil kiraam/wa ilaa arwaahi ikhwanihil anbiyaa-i wal mursaliin/wa khudamaa-i syaraa-‘ihim/wa ilaa arwaahi a-immatil arba’a/wa ilaa arwaahi masyaayikhinaa fii thaariiqatin naqsyabandiyyatil ‘aliyyah/ khaashatan ilaa ruuhi imaamith thariiqati wa ghawtsil khaliiqati syaykh bahaa-uddiini naqsyabandi muhammadinil uwaysiyyil bukhaarii/wa mawlaanaa sulthaanul awliyaa-i syaykh ‘abdillaahi faa’iz ad-daghistaanii/wa syaykhinaa ustaadzinaa sulthaanil awliyaa syaykh sayyid muhammad naazhim ‘aadil al-qubruusi al-haqqaanii/wa ilaa mawlana wa mursyidina wa habibuna syaykh muhammad hisyam kabbani/wa hadrati ustaadzinaa wa ustaadzi ustaadzinaa wash-shiddiiqiyyuuna… al-faatihah!
Al-faatihata ilaa ustaadzinaa al-Imaam Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli…al-faatihah!

Al-faatihata ilaa arwaahi abaa-inaa/ wa ummahaatinaa wa ajdaadinaa/ wa jaddaatinaa/ wa liqurabatinaa/ wali ustaadzinaa wali jamii’il muslimiina wal muslimaat/ wal mu’miniina wal mu’minaat/ al-faatihah!
al-Faatihah (14 kali)


Bismillaahir rahmaanir rahiim
Alhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin/hasbiyallaahu wani’mal wakiil/walaa hawla walaa quwwata illaa billaahi ‘aliyil ‘azhiim/allaahumma innii abra-u min hawli wa minquwwati ilaa hawlika wa quwwatik/allaahumma innii ataqar-rabu ilayka bishalaati ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘abdika wa nabiyyika wa rasuulika sayyidil mursaliina shallallaahu ta’aalaa wa sallama ‘alayhi wa ‘alayhim ajma’iin/imti-tsaalal li-amrika wa tashdiiqal laahu wa mahabbatan fiihi wa syaw qaan ilayhi wa ta’zhiimal liqadrihi walikawnihi shallallaahu ‘alayhi wa sallama ahlal lidzalik/fataqab-balhaa minnii bifadhlika waj’alnii min ‘ibaadikash shaalihiin/wa waf-fiqnii liqiraa atihaa ‘alaad dawaami bijaahihi ‘indak/wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa aalihi wa shahbihi ajma’iin

astaghfirullaahal ‘azhiim (3 kali)
subhaanallaahi wal hamdulillaah (3 kali)
hasbiyallaahu wani’mal wakiil (3 kali)
surat al-Ikhlash (3 kali)
al-Falaq
an-Naas
al-Faatihah


Asmaa-ullaahil husna


Bismillaahir rahmaanir rahiim
Allaah [jalla jalaaluhu], ar-Rahmaanu [jalla jalaaluhu], ar-Rahiimu [jalla jalaaluhu], al-Maaliku [jalla jalaaluhu], al-Qudduusu [jalla jalaaluhu], as-Salaamu [jalla jalaaluhu], al-Mu’minu [jalla jalaaluhu], al-Muhayminu [jalla jalaaluhu], al-‘Aziizu [jalla jalaaluhu], al-Jabbaaru [jalla jalaaluhu], al-Mutakabbiru [jalla jalaaluhu], al-Khaaliqu [jalla jalaaluhu], al-Baari-u [jalla jalaaluhu], al-Mushawwiru [jalla jalaaluhu], al-Ghaffaaru [jalla jalaaluhu], al-Qahhaaru [jalla jalaaluhu], al-Wahhaabu [jalla jalaaluhu], ar-Razzaaqu [jalla jalaaluhu], al-Fattaahu [jalla jalaaluhu], al-‘Aliimu [jalla jalaaluhu], al-Qaabidhu [jalla jalaaluhu], al-Baasithu [jalla jalaaluhu], al-Khaafidu [jalla jalaaluhu], ar-Raafi’u [jalla jalaaluhu], al-Mu’izzu [jalla jalaaluhu], al-Mudzillu [jalla jalaaluhu], as-Samii’u [jalla jalaaluhu], al-Bashiiru [jalla jalaaluhu], al-Hakamu [jalla jalaaluhu], al-‘Adlu [jalla jalaaluhu], al-Lathiifu [jalla jalaaluhu], al-Khabiiru [jalla jalaaluhu], al-Haliimu [jalla jalaaluhu], al-‘Azhiimu [jalla jalaaluhu], al-Ghafuuru [jalla jalaaluhu], asy-Syakuuru [jalla jalaaluhu], al-‘Aliyyu [jalla jalaaluhu], al-Kabiiru [jalla jalaaluhu], al-Hafiizu [jalla jalaaluhu], al-Muqiitu [jalla jalaaluhu], al-Hasiibu [jalla jalaaluhu], al-Jaliilu [jalla jalaaluhu], al-Kariimu [jalla jalaaluhu], ar-Raqiibu [jalla jalaaluhu], al-Mujiibu [jalla jalaaluhu], al-Waasi’u [jalla jalaaluhu], al-Hakiimu [jalla jalaaluhu], al-Waduudu [jalla jalaaluhu], al-Majiidu [jalla jalaaluhu], al-Baa’itsu [jalla jalaaluhu], asy-Syahiidu [jalla jalaaluhu], al-Haqqu [jalla jalaaluhu], al-Wakiilu [jalla jalaaluhu], al-Qawiyyu [jalla jalaaluhu], al-Matiinu [jalla jalaaluhu], al-Waliyyu [jalla jalaaluhu], al-Hamiidu [jalla jalaaluhu], al-Muhshi [jalla jalaaluhu], al-Mubdii-u [jalla jalaaluhu], al-Mu’iidu [jalla jalaaluhu], al-Muhyi [jalla jalaaluhu], al-Mumiitu [jalla jalaaluhu], al-Hayyu [jalla jalaaluhu], al-Qayyuum [jalla jalaaluhu], al-Waajidu [jalla jalaaluhu], al-Maajidu [jalla jalaaluhu], al-Waahidu [jalla jalaaluhu], al-Ahadu [jalla jalaaluhu], ash-Shamadu [jalla jalaaluhu], al-Qaadiru [jalla jalaaluhu], al-Muqtadiru [jalla jalaaluhu], al-Muqaddimu [jalla jalaaluhu], al-Mu-akhiru [jalla jalaaluhu], al-Awwalu [jalla jalaaluhu], al-Akhiru [jalla jalaaluhu], azh-Zhaahiru [jalla jalaaluhu], al-Baathinu [jalla jalaaluhu], al-Waali [jalla jalaaluhu], al-Mut’aali [jalla jalaaluhu], al-Barru [jalla jalaaluhu], at-Tawwaabu [jalla jalaaluhu], al-Muntaqimu [jalla jalaaluhu], al-`Afuwwu [jalla jalaaluhu], ar-Ra-uufu [jalla jalaaluhu], Maalikul Mulki [jalla jalaaluhu], Dzul Jalaali wal Ikraami [jalla jalaaluhu], al-Muqsithu [jalla jalaaluhu], al-Jaami’u [jalla jalaaluhu], al-Ghaniyyu [jalla jalaaluhu], al-Mughni [jalla jalaaluhu], al-Mu’thi [jalla jalaaluhu], al-Maani’u [jalla jalaaluhu], adh-Dhaarru [jalla jalaaluhu], an-Naafi’u [jalla jalaaluhu], an-Nuuru [jalla jalaaluhu], al-Haadii [jalla jalaaluhu], al-Badii’u [jalla jalaaluhu], al-Baaqi [jalla jalaaluhu], al-Waarits [jalla jalaaluhu], ar-Rasyiidu [jalla jalaaluhu], ash-Shabuuru [jalla jalaaluhu]


Muqaddimah


Bismillaahir rahmaanir rahiim
Washallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa aalihii wa shahbihi wa sallama ilaahi bijaahi nabiyyika sayyidinaa muhammadin shallallaahu ‘alayhi wa sallama ‘indaka wa makaanatihi ladayka wa mahab-batika laahu wa mahab-batihi lak/wa bis sir-ril ladzii baynaka wa baynahu as-aluka an tushal-liya wa tusallima ‘alayhi wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wadhaa’ifil laahumma mahab-batii fiihi wa’ar-rifni bihaqqihii warutabihii wa waf-fiqnii lit-tibaa ‘ihii walqiyaami bi-ada bihii wasunnatihii wajma’nii ‘alayhi wa mat-ti’nii biru’yatihii wa-as’idnii bimukaa lamatihii warfa’ ‘anniil ‘awaa-iqa wal’alaa-iqa wal wasaa-itha wal hijaaba wa syannif sam’i ma-’ahu biladzii dzil khithaab/wa hayyi’nii liitalaqii minhu wa-ahhilnii likhidmatih/waj’al shalawaatii ‘alayhi nuuraan nayyiraan kaamilaam mukam-malaan thaahiraam muthah-haraam maa hiyaan kulla zhulmiw wa zhulmatiw wa syakkiw wa syirkiw wa kufriw wa zuuriw wa wizriw waj’alhaa sababal lit-tamhiishi wa marqalli anaala bihaa a’laa maqaamil ikhlaashi wattakh-shiishi hatta laa yabqaa fiyya rabbaa niyyatul lighayrika wa hattaa ashluha lihadhratika wa akuuna min ahli khushuushiy-yatika mustamsikaam bi-ada bihii wa sunnatihii shallallaahu ‘alayhi wa sallama mustamiddam min hadhratihil ‘aaliyati fii kulli waqtiw wahiin/yaa allaahu yaa nuuru yaa haqqu yaa mubiinu (3 kali)/washallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa aalihii wa shahbihi wa sallam/alhamdulillaahil-ladzii hadaa naa lil-iimaani wal-islaam/washalaatu was-salaamu ‘alaa sayyidinaa muhammadin nabiyyihil ladziis tanqadzanaa bihii min ‘ibaadatil awtsaani wal-ashnaam/wa’alaa aalihi wa ash-haabihin nujabaa-il bararatil kiraam/waba’da hadzaa falgharadhu fii haadzaal kitaabi dzikrush-shalaati ‘alan-nabiyyi shallallaahu ‘alayhi wa sallama wafadhaa-i lihaa nadzkuruhaa mahdzuu fatal asaaniidi liyas-hula hifzhuhaa ‘alal qaari-ii wa hiya min aham-mil muhim-maati limay yuriidul qurba mir-rabbil arbaab/wa sam-maytuhu bikitaa bi dalaa-i-lil khayraati wa syawaariqil anwaar/fii dzikri shalaati ‘alan-nabiyyil mukhtaar/ ibtighaa-al limar-dhaatillaahi ta’aalaa wa mahabbatan fii rasuulihil kariimi sayyidinaa muhammadin shallallaahu ‘alayhi wa sallama tasliimaa/ wa-allaahul mas-uulu ay yaj’alanaa lisunnatihii minat-taabi’iin/wa lidzaa tihil kaamilati minal muhib-biina fa-innahu ‘alaa dzaalika qadiir/laa ilaaha ghayruhu wa laa khayra illaa khayruh/wa huwa ni’mal mawlaa wa ni’man nashiir/wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘azhiim/fashlun fii fadlish shalaati ‘alan nabiyyi shallallaahu ‘alayhi wa sallam/qaalallaahu ‘azza wa jalla inna-allaaha wamalaa-ikatahu yushal-luuna ‘alan-nabiyyi yaa ayyuhaal ladziina aamanuu shalluu ‘alayhi wa sal-limuu tasliimaa


Asmaa-un nabiyyi shallallaahu ‘alayhi wa sallam


Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa manismuhu sayyidunaa Muhammadun SAW, Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa manismuhu sayyidunaa Ahmadu SAW, Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa manismuhu sayyidunaa Haamidun SAW, sayyidunaa Mahmuudun SAW, sayyidunaa Ahyadun SAW, sayyidunaa Wahiidun SAW, sayyidunaa Maahin SAW, sayyidunaa Haasyirun SAW, sayyidunaa ‘Aaqibun SAW, sayyidunaa Thaa Haa SAW, sayyidunaa Yaa Siin SAW, sayyidunaa Thaahirun SAW, sayyidunaa Muthah-harun SAW, sayyidunaa Thayyibun SAW, sayyidunaa Sayyidun SAW, sayyidunaa Rasuulun SAW, sayyidunaa Nabiiyyun SAW, sayyidunaa Rasuul ur-Rahmati SAW, sayyidunaa Qayyimun SAW, sayyidunaa Jaami’un SAW, sayyidunaa Muqtafin SAW, sayyidunaa Muqaffi SAW, sayyidunaa Rasuul al-Malaahimi SAW, sayyidunaa Rasuul ur-Raahati SAW, sayyidunaa Kaamilun SAW sayyidunaa Ikliilun SAW, sayyidunaa Muddatsyirun SAW, sayyidunaa Muzzammilun SAW, sayyidunaa ‘Abdullaahi SAW, sayyidunaa Habiibullaahi SAW, sayyidunaa Shafiyullaahi SAW, sayyidunaa Najiyullaahi SAW, sayyidunaa Kaliimullaahi SAW, sayyidunaa Khaatam ul-Anbiyaa SAW, sayyidunaa Khaatam ur-Rusuuli SAW, sayyidunaa Muhyin SAW, sayyidunaa Munaj-jin SAW, sayyidunaa Mudzak-kirun SAW, sayyidunaa Naashirun SAW, sayyidunaa Manshuurun SAW, sayyidunaa Nabiyyur-Rahmati SAW, sayyidunaa Nabiyyut-Taubati SAW, sayyidunaa Hariishun ‘Alaykum SAW, sayyidunaa Ma’luumun SAW, sayyidunaa Syahiirun SAW, sayyidunaa Syaahidun SAW, sayyidunaa Syahiidun SAW, sayyidunaa Masyhuudun SAW, sayyidunaa Basyiirun SAW, sayyidunaa Mubasyirun SAW, sayyidunaa Nadziirun SAW, sayyidunaa Mundzirun SAW, sayyidunaa Nuurun SAW, sayyidunaa Siraajun SAW, sayyidunaa Mishbaahun SAW, sayyidunaa Hudan SAW, sayyidunaa Mahdiyyun SAW, sayyidunaa Muniirun SAW, sayyidunaa Daa’in SAW, sayyidunaa Mad’uwwun SAW, sayyidunaa Mujiibun SAW, sayyidunaa Mujaabun SAW, sayyidunaa Hafiyyun SAW, sayyidunaa ‘Aafuwwun SAW, sayyidunaa Waaliyyun SAW, sayyidunaa Haqqun SAW, sayyidunaa Qawiyyun SAW, sayyidunaa Amiinun SAW, sayyidunaa Maa’munun SAW, sayyidunaa Kariimun SAW, sayyidunaa Mukarramun SAW, sayyidunaa Makiinun SAW, sayyidunaa Matiinun SAW, sayyidunaa Mubiinun SAW, sayyidunaa Mu-ammilun SAW, sayyidunaa Washuulun SAW, sayyidunaa Dzuu Quwwatin SAW, sayyidunaa Dzuu Hurmatin SAW, sayyidunaa Dzuu Makaanatin SAW, sayyidunaa Dzuu ‘ Izzin SAW, sayyidunaa Dzuu Fadhlin SAW, sayyidunaa Muthaa-’un SAW, sayyidunaa Muthii-’un SAW, sayyidunaa Qadamu Shidqin SAW, sayyidunaa Rahmatun SAW, sayyidunaa Busyra SAW, sayyidunaa Ghawtsun SAW, sayyidunaa Ghaytsun SAW, sayyidunaa Ghiyyaatsun SAW, sayyidunaa Ni'matullaahi SAW, sayyidunaa Hadiyyatullaahi SAW, sayyidunaa 'Urwatuw Wutsqaa SAW, sayyidunaa Shiraathullaah SAW, sayyidunaa Shirathum-mustaqimun SAW, sayyidunaa Dzikrullaahi SAW, sayyidunaa Sayfullaahi SAW, sayyidunaa Hizbullaahi SAW, sayyidunan-Najmuts-tsaqibu SAW, sayyidunaa Mush-thafaa SAW, sayyidunaa Mujtabaa SAW, sayyidunaa Muntaqaa SAW, sayyidunaa Ummiyyun SAW, sayyidunaa Mukhtaarun SAW, sayyidunaa Ajiirun SAW, sayyidunaa Jabbaarun SAW, sayyidunaa Abuul Qaasimi SAW, sayyidunaa Abuuth-Thahiri SAW, sayyidunaa Abuuth-Thayyibi SAW, sayyidunaa Aabuu Ibraahiima SAW, sayyidunaa Musyaffa’un SAW, sayyidunaa Syafii'un SAW, sayyidunaa Shaalihun SAW, sayyidunaa Mushlihun SAW, sayyidunaa Muhayminun SAW, sayyidunaa Shaadiqun SAW, sayyidunaa Mushaddiqun SAW, sayyidunaa Sidqun SAW, sayyidunaa Sayyidul-Mursaalina SAW, sayyidunaa Imaamul-Muttaqiina SAW, sayyidunaa Qaa-idul Ghur-ril Muhajjalina SAW, sayyidunaa Khaliilur-Rahmaani SAW, sayyidunaa Barrun SAW, sayyidunaa Mabarrun SAW, sayyidunaa Wajiihun SAW, sayyidunaa Nashihun SAW, sayyidunaa Naashihun SAW, sayyidunaa Wakiilun SAW, sayyidunaa Mutawakkilun SAW, sayyidunaa Kafiilun SAW, sayyidunaa Syafiiqun SAW, sayyidunaa Muqiimus-Sunnati SAW, sayyidunaa Muqaddasun SAW, sayyidunaa Ruuhul Qudusi SAW, sayyidunaa Ruuhul Haqqi SAW, sayyidunaa Ruuhul Qisthi SAW, sayyidunaa Kaafin SAW, sayyidunaa Muktafin SAW, sayyidunaa Balighun SAW, sayyidunaa Mubalighun SAW, sayyidunaa Syaafin SAW, sayyidunaa Waashilun SAW, sayyidunaa Mawshuulun SAW, sayyidunaa Saabiqun SAW, sayyidunaa Saa-iqun SAW, sayyidunaa Haadin SAW, sayyidunaa Muhdin SAW, sayyidunaa Muqaddamun SAW, sayyidunaa ‘Aziizun SAW, sayyidunaa Faadhilun SAW, sayyidunaa Mufadh-dhalun SAW, sayyidunaa Faatihun SAW, sayyidunaa Miftaahun SAW, sayyidunaa Miftaahur Rahmaati SAW, sayyidunaa Miftaahul Jannati SAW, sayyidunaa 'Alaamul Iimaani SAW, sayyidunaa 'Alaamul Yaqiini SAW, sayyidunaa Dalilul Khayraati SAW, sayyidunaa Mushah-hihul Hasanaati SAW, sayyidunaa Muqiilul 'Atsaraati SAW, sayyidunaa Shafuuhun ’aniz-Zallaati SAW, sayyidunaa Shaahibusy-Syafaa'ati SAW, sayyidunaa Shaahibul-Maqaami SAW, sayyidunaa Shaahibul Qadami SAW, sayyidunaa Makhshuushum bil-'izzi SAW, sayyidunaa Makhshuushum bil-Majdi SAW, sayyidunaa Makhshuushum bisy-Syarafi SAW, sayyidunaa Shahibul Wasiilati SAW, sayyidunaa Shahibus Sayfi SAW, sayyidunaa Shaahibul Fadiilaati SAW, sayyidunaa Shaahibul Izaari SAW, sayyidunaa Shaahibul Hujjati SAW, sayyidunaa Shaahibus Sulthaani SAW, sayyidunaa Shaahibur Ridaa-i SAW, sayyidunaa Shaahibud Darajaatir Rafii'ati SAW, sayyidunaa Shaahibut Taaji SAW, sayyidunaa Shaahibul Mighfari SAW, sayyidunaa Shaahibul Liwaa-i SAW, sayyidunaa Shaahibul Mi'raaji SAW, sayyidunaa Shaahibul Qadhiibi SAW, sayyidunaa Shaahibul Buraaqi SAW, sayyidunaa Shaahibul Khaatami SAW, sayyidunaa Shaahibul 'Alaamati SAW, sayyidunaa Shaahibul Burhaani SAW, sayyidunaa Shaahibul Bayaani SAW, sayyidunaa Fashiihul Lisaani SAW, sayyidunaa Muthah-harul Janaani SAW, sayyidunaa Ra-uufun SAW, sayyidunaa Rahiim SAW, sayyidunaa Udzunu Khayrin SAW, sayyidunaa Shahiihul Islaami SAW, sayyidunaa Sayyidul Kawnaini SAW, sayyidunaa 'Aynun-Na'iimi SAW, sayyidunaa 'Aynul-Ghurri SAW, sayyidunaa Sa'dullaah SAW, sayyidunaa Sa'dul-Khalqi SAW, sayyidunaa Khathiibul Umami SAW, sayyidunaa 'Alamul Hudaa SAW, sayyidunaa Kaasyiful Kurabi SAW, sayyidunaa Raafi'ur Rutabi SAW, sayyidunaa 'Izzul-'Arabi SAW, sayyidunaa Shaahibul Faaraaji SAW, Shallallaahu ‘alayhi wa ‘alaa aalihii/allaahumma yaa rabbi bijaahi nabiyyikal mushtafaa/wa rasuulikal murtadhaa/thah-hir quluubanaa min kulli wash-fiy-yubaa ‘idunaa ‘am-musyaa hadatika wa mahabbatika wa amitnaa ‘alas sunnati wal jamaa’ati wasy-syawqi ilaa liqaa-ika yaa dzal jalaali wal-ikraam/wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadiw wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallama tasliimaa

Doa Niat


Bismillaahir rahmaanir rahiim
Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin/wa hasbiyallaahu wa ni’mal wakiil/wa laa hawla wa laa quwwata illa billaahil ‘aliyyil ‘azhiim/allaahumma innii abra’u ilayka min hawli wa quwwati ilaa hawlika wa quwwatik/allaahumma innii nawaytu bishalaati ‘alan nabiyyi shallallaahu ‘alayhi wa sallama imti-tsaalal li-amrika watashdiiqal linabiyyika sayyidinaa muhammadin shallallaahu ‘alayhi wa sallama wa mahabbatan fiihi wa syawqaan ilayhi wata’zhiimal liqadrihii wa likawnihii ahlal lidzaalika fataqabbalhaa minnii bifadhlika wa ihsaanika wa azil hijaabal ghaflati ‘an qalbii waj’alnii min ‘ibaadikash shaalihiin/allaahumma zidhu syarafan ‘alaa syarafihil ladzii awlaytahu/wa ‘izzan ‘alaa ‘izzihil ladzii a’thaytahu/wa nuuran ‘alaa nuurihil ladzii minhu khalaqtahu/wa a’li maqaamahu fii maqaamaatil mursaliin/ wadarajatahu fii darajatin nabiyyiin/wa as-aluka ridhaaka waridhaahu yaa rabbal ‘aalamiina ma’al ‘aafiyatid daaimati walmawti ‘alaal kitaabi was-sunnati waljamaa’ati wakalimatayisy syahaadati ‘alaa tahqiiqihaa min ghayri taghyiiriw walaa tabdiil/waghfirlii maar takabtuhu bimannika wa fadhlika/wajuudika wakaramika yaa akramal akramiin/wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa aalihii washahbihii wa sallam


Hizib Kedelapan pada Hari Senin


Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadinin nabiyyiz-zaahidi rasuulil malikish shamadil waahidi shallallaahu ‘alayhi wa sallam shallawaatan daa-imatan ilaa muntahal abadi bilaan qithaa’iw walaa nafaadin shalaatan tunjiinaa bihaa min harri jahannama wabi’sal mihaad/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa aalihii wa sallim shalaatal layuhshaa laahaa ‘adaduw wa laa yu’addu laahaa madad/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin shalaatan tukrimu bihaa maswaahu wa tubalighu bihaa yawmal qiyaamati minasy syafaa’ati ridhaah/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin nabiyyil ashiilis say-yidin nabiilil-ladzii jaa-a bilwahyi wat-tanziili wa awdhaha bayaanat-ta’wiili wajaa-ahul amiinu sayyidunaa jibriilu ‘alayhis salaam/bil karaamati wat-tafdhiili wa asraabihil malakul jaaniilu fii laylil bahiimith-thawiili fakasyafa laahu ‘an a’lal malakuuti wa araabu sanaa-al jabaruuti wanazhara ilaa qudratil hayyid-daa-imil baaqiil-ladzii laa yamuutu shallallaahu ‘alayhi wasallama shalawaatam maqruunatam bil jamaali wal husni wal kamaali wal khayri wal ifdhaal/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa’alaa aali sayyidinaa muhammadin ‘adadal aqthaar/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin ‘adada wa raqil asy-jaar/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin ‘adada zabadil bihaar/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin ‘adadal anhaar/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin ‘adada ramlish-shahaaraa wal qifaar/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin ‘adada tsiqli jibaali wal ahjaar/ wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin ‘adada ahlil jannati wa ahlin-naar/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin ‘adadal abraari wal fujjaar/ wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin ‘adada maa yakhtalifu bihil laylu wan-nahaar/waj’alil-laahumma shalaatanaa ‘alayhi hijaabam min ‘adzaabin-naar/wasababal li-ibaahati daaril qaraari innaka antal ‘aziizul ghaffaar/wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aalihith-thayyibiina wa dzur-riyyatihil mubaarakiin/wa shahaabatihil akramiin/wa-az waajihii ummahaatil mu’miniina shalawaatam mawshulatan tatarad-dadu ilaa yawmid-diin/ allaahumma shalli ‘alaa sayyidil abraari wa zaynil mursaliinal akhyaari wa akrami man azhlama ‘alayhil-laylu wa asyraqa ‘alayhin-nahaar (3 kali)/ allaahumma yaa dzal mannil-ladzii layukaa famtinaa nuhu wath-thawlil-ladzii laa yujaaza in’aamuhu wa ihsaanuh/nas-aluka bika walaa nas-aluka bi-ahadin ghayrika an tuthliqa alsinatanaa ‘indas-su-aal/wa tuwaf-fiqanaa lishalihil a’maal/wa taj’alanaa minal aaminiina yawmar rajfi waz-zalazili yaa dzal ‘izzati wal jalaal/as-aluka yaa nuuran-nuuri qablal azminati wad-duhuur/antal baaqii bilaa zawaalinil ghaniyyu bilaa mitsaanil qud-duusuth thaahirul ‘aliyyul qaahirul ladzii laa muhiithu bihii makaanuw walaa yasytamilu ‘alayhi zamaan/as-aluka bi-asmaa-ikal husnaa kullihaa wa bi-a’zhami asmaa-ika ilayka wa asyrafihaa ‘indaka manzilataw wa ajzaa lihaa ‘indaka tsawaaban/wa asra ‘ihaa minka ijaabataw wabismika makhzuunil maknuunil jaliilil ajal-lil kabiiril akbaril ‘azhiimil a’zhamil-ladzii tuhib-buhu wa tardhaa/ ‘ammana da’aaka bihii wa tastajiibu laahu du’aa-ah/as-alukal laahumma bilaa ilaaha illa antal hannaanul mannaanu badii’us-samaawaati wal-ardhi dzul jalaali wal ikraam/‘aalimul ghaybi wasy-syahaadatil kabiirul muta’aal/wa as-aluka bismikal ‘azhiimil a’zhamil-ladzii idzaa du’iita bihii ajabta wa idzaa su-ilta bihii a’thayta wa as-aluka bismikal-ladzii yadzillu li’azhamatihil ‘uzhamaa-u wal muluuku was-sibaa’u wal hawaam-mu wa kullu syay-in khalaqtahu yaa allaahu yaa rabbis tajib da’wati/yaa man lahul ‘izzatu wal jabarut/yaa dzal mulki wal malakuut/yaa man huwa hayyul laa yamuut/subhaanaka rabbi maa a’zhama sya’naka wa arfa’a makaanaka anta rabbi yaa mutaqaddisan fii jabaruutihii ilayka arghabu wa iyyaka arhab/ya azhiimu yaa kabiiru yaa jabbaaru yaa qaadiru yaa qawiyyu tabaarakta yaa ‘azhiim/ta’aalayta yaa ‘aliim/ subhaanaka yaa ‘azhiim/subhaanaka yaa jaliil/as-aluka bismikal ‘azhiimit taam-mil kabiiri alla tusal-litha ‘alaynaa jabbaaran ‘aniidaa/wa laa syaythaanam mariidaa/walaa insaanan hasuudaa/ walaa dha’iifam min khalqika walaa syadiidaw walaa baar-raw walaa faajiraw walaa ‘abiidaw walaa ‘aniidaa/allaahumma inni as-aluka fa-innii asyhadu annaka antallaahul ladzii laa ilaaha illaa antal wahidul ahadush shamadul ladzi lam yalid wa lam yuulad wa lam yakul laahu kufuwan ahad/ya huwa ya man laa huwa illaa huwa yaa man laa ilaaha illaa huwa yaa azaliyyu yaa abadiyyu ya dahriyyu yaa daymuu miyyu yaa man huwal hayyul ladzii laa yamuut/yaa ilaahanaa wa ilaaha kulli syay-in ilaahaw waahidal laa ilaaha illa anta/allaahumma fathiras samaawaati wal ardhi ‘aalimal ghaybi wa syahaadatir-rahmaanar rahiimal hayyal qayyuumad dayyaanal hannaanal mannaanal baa’itsal waaritsa dzal jalaali wal ikraam/quluubul khalaa-iqi biyadika nawashiihim ilayka fa-anta tazra’ul khayra fii quluubihim watamhuwasy-syarra idzaa syi’ta minhum fa-as-alukal laahumma an tamhuwa min qalbii kulla syay-in takrahuhu wa antah-syuwa qalbi min khasy-yatika wa ma’rifatika wa rahbatika warraghbati fiima ‘indaka wal amni wal ‘aafiyati wa’thif ‘alaynaa birrahmati wal barakati minka wa alhimnaash shawaaba wal hikmah/fanas-alukal laahumma ‘ilmal khaa-ifiin/wa inaa batal mukhbitiin/wa ikhlashal muuqiniin/wa syukrash shaabiriin/wa tawbatash shiddiqiin/wa nas-alukal laahumma binuuri wajhikal ladzii mala-a arkaana ‘arsyika an tazra‘a fii qalbii ma’rifatika hattaa a’rifaka haqqa ma’rifataka kamaa yambaghi antu’rafa bih/ wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadin khaatamin nabiyyiina wa imaamil mursaliina wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallama tasliimaa/walhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin/allaahummaghfir limu-allifihii warhamhu waj’alhu minal mahsyuurih/fii zumratin nabiyyiina wash shiddiiqiina wasy syuhadaa-i wa shalihiina bifadhlika yaa rahmaan/waghfiril laahumma limushahihihii ‘abdika yuusuf ibni muhammadil mudznibil khaathi-idh dha’iifi wa anta tuuba ‘alayhi innaka ghafuurur rahiim/allaahumma aamiina yaa rabbal ‘aalamiin


Permulaan Hizib Pertama pada Hari Senin


Bismillaahir rahmaanir rahiim
Shallallaahu ‘alaa sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadiw wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallam/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa az-waajihii wa dzurriyyatih/kamaa shalayta ‘alaa sayyidinaa ibraahiim/wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa azwaajihi wa dzurriyyatihii kamaa baarakta ‘alaa aali sayyidinaa ibraahiima innaka hamiidum majiid/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aalihii kamaa shalayta ‘alaa sayyidinaa ibraahiima wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa baarakta ‘alaa aali sayyidinaa ibraahiima fil ‘aalamiina innaka hamiidum majiid/ allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa aali sayyidinaa muhammadin kamaa shalayta ‘alaa sayyidinaa ibraahiim/wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa aalii sayyidinaa muhammadin kamaa baarakta ‘alaa sayyidinaa ibraahiima innaka hamiidum majiid/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammad/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘abdika wa rasuulik/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa shalayta ‘alaa sayyidinaa ibraahiima wa ‘alaa aali sayyidinaa ibraahiima innaka hamiidum majiid/allaahumma baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa baarakta ‘alaa sayyidinaa ibraahiima wa ‘alaa aali sayyidinaa ibraahiima innaka hamiidum majiid/allaahumma wa tarahham ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa tarahhamta ‘alaa sayyidinaa ibraahiima wa ‘alaa aali sayyidinaa ibraahiima innaka hamiidum majiid/ allaahumma wa tahannan ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa tahananta ‘alaa sayyidinaa ibraahiima wa ‘alaa aali sayyidinaa ibraahiima innaka hamiidum majiid/allaahumma wa sallim ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa sallamta ‘alaa sayyidinaa ibraahiima wa ‘alaa aali sayyidinaa ibraahiima innaka hamiidum majiid/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadiw warham sayyidanaa muhammadaw wa aala sayyidinaa muhammadiw wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadiw kamaa shallayta wa rahimta wa baarakta ‘alaa sayyidinaa ibraahiima wa ‘alaa aali sayyidinaa ibraahiima fil ’aalamiina innaka hamiidum majiid/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin nabiyyi wa azwajihii ummahaatil mu’miniina wa dzurriyyatihii wa ahli baytihii kamaa shallayta ‘alaa sayyidinaa ibraahiima innaka hamiidum majiid/allaahumma baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa baarakta ‘alaa sayyidinaa ibraahiima innaka hamiidum majiid/allaahumma daahiyal mad-huwwaati wa baari-al masmuukaati wajabbaaral quluubi ‘alaa fithratihaa syaqiyyihaa wa sa’iidihaa ij ‘al syaraa-ifa shalawaatika wa nawaamiya barakaatika wa ra’fata tahannunika ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘abdika wa rasuulikal faatihi limaa ughliqa wal khaatimi limaa sabaqa wal mu’linil haqqa bil haqqi wad daamighi lijaysyaatil abaathiil/kamaa hummila faadh-thala’a bi-amrika bithaa ‘atika mustaw-fizaan fii mardhatika waa ‘iyal liwahyika hafizhal li’ahdika maadhiyan ‘alaa nafaadzi amrika hattaa awraa qabasal liqabisil/alaa-ullaahi tashilu bi-ahlihii asbaabahu bihii hudiyatil quluubu ba’da khawdhaatil fitan/ wal itsma wa abhaja muushih-haatil a’laam/wa naa-iraatil ahkaam/ wa muniiraatil islaam/fahuwa amiinukal ma’muunu wakhaazinu ‘ilmikal makhzuun/wasyahiiduka yawmad-diin/wa ba’iitsuka ni’mataw warasuuluka bil haqqi rahmatah/allaahummaf sahlaahu fii ‘adnika wajzihi mudhaa ‘afaatil khayri min fadhlika muhannaatil laahu ghayra mukaddaraatim min fawzi tsawaa bikal muhaluul/wa jaziili ‘athaa-ikal ma’luul/ allaahumma a’li ‘alaa binaa-in-naasi binaa-ahu wa akrim matswaahu ladayka wanuzulaahu wa atmim laahu nuurahu wajzihii minib ti’aa tsika laahu maqbuula syahaadati wa mardhiyyal maqaalati dzaman thiqin ‘adliw wakhuthatin fashliw waburhaanin ‘azhiim/innallaaha wa malaa-ikatahu yushalluuna ‘alan-nabiyyi yaa ayyuhal-ladziina aamanuu shalluu ‘alayhi wa sallimuu tasliimaa/labayk/allaahumma rabbi wa sa’dayka shalawaatullaahil barrir-rahiim/wal malaa-ikatil muqarrabiin/wan-nabiyyiina wa shiddiiqiina wa syuhadaa-i wa shalihiina wa maa sabbaha laka min syay-iy ya rabbal ‘aalamiin/‘alaa sayyidinaa muhammad ibni ‘abdillaahi khaatamin-nabiyyiin/wa sayyidil mursaliin/wa imaamal muttaqiin/wa rasuuli rabbil ‘aalamiinasy-syahidil basyiirid-daa’ii ilayka bi-idznikas-siraajil muniiri ‘alayhis- salaam/allaahummaj ‘al shalawaatika wa barakatika wa rahmataka ‘alaa sayyidil mursaliina wa imaamal muttaqiina wa khaatamin-nabiyyiina sayyidinaa muhammadin ‘abdika wa rasuulika imaamil khayri wa qaa-idil khayri wa rasuulir-rahmah/allaahummab ‘ats-hu maqaamam mahmuudaa/yaghbithuhu fiihil awwaluuna wal akhiruun/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa shalayta ‘alaa sayyidinaa ibraahiima innaka hamiidum majiid/allaahumma baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammad/ kamaa baarakta ‘alaa sayyidinaa ibraahiima innaka hamiidum majiid/ allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aalihii wa ash-haa bihii wa awlaadihii wa azwaajihii wa dzur-riyyatihii wa ahli baytihii wa ash-haarihii wa anshaarihii wa asy-yaa’ihii wa muhibbiihi wa ummatihii wa ‘alaynaa ma’ahum ajma’iina yaa arhamar-raahimiin/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada man shalla ‘alayh/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada mal-lam yushalli alayh/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin kamaa amartanaa bishalawaati ‘alayh/wa shalli ‘alayhi kamaa yuhibbu ay-yushallaa ‘alayh/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa amartanaa an-nushalliya alayh/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa huwa ahluh/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa tuhibbu watardhaahu laah/allaahumma yaa rabba sayyidinaa muhammadiw wa aali sayyidinaa muhammadin shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa aali sayyidinaa muhammadiw wa a’thi sayyidinaa muhammadanid darajata wal wasiilata fil jannah/ allaahumma yaa rabba sayyidinaa muhammadiw wa aali sayyidinaa muhammadinijzi sayyidinaa muhammadan shallaallaahu ‘alayhi wa sallama maa huwa ahluh/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa ahli baytih/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin hattaa laa yabqaa minash-shalawaati syay/warham sayyidinaa muhammadaw wa aala sayyidinaa muhammadin hatta laa yubqaa minar-rahmati syay/wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin hattaa laa yabqaa minal barakati syay/wa sallim ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin hattaa laa yabqaa minas-salaami syay/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin fil awwaliina wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin fil akhiriin/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin fin-nabiyyiin/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin fil mursaliina/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin fil malaa-il a’laa ilaa yawmid-diin/ allaahumma a’thi sayyidanaa muhammadan wasiilata wal fadhiilata wa syarafa wad-darajatal kabiirah/ allaahumma innii aamantu bi sayyidinaa muhammadiw wa lam arahu falaa tahrimni fil jinaani ru’yatahu warzuqni suhbatahu wa tawaf-fanii ‘alaa millatihii wasqinii min hawdhi-hii masy-rabar rawiyyan saa-ighan hanii-al laa nazhma-u ba’dahu abadaa/innaka ‘alaa kulli syay-in qadiir/allaahumma abligh ruuha sayyidinaa muhammadim minnii tahiyyataw wasalaamaa/ allaahumma wa kamaa aamantu bisayyidinaa muhammadiw wa lam arahu falaa tahrimni fil jinaani ru’yatah/allaahumma taqabbal syafaa’ata sayyidinaa muhammadinil kubraa warfa’ darajatahul ‘ulyaa wa aatihii su’laahu fil akhirati wal uulaa/kamaa aatayta sayyidinaa ibraahiima wa sayyidanaa muusaa/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa shalayta ‘alaa sayyidinaa ibraahiima wa ‘alaa aali sayyidinaa ibraahiim/wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa baarakta ‘alaa sayyidinaa ibraahiima wa ‘alaa aali sayyidinaa ibraahiima innaka hamiidum majiid/allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadinin-nabiyyika wa rasuulik/wa sayyidinaa ibraahiima khaliilika wa shafiyyik/wa sayyidinaa muusaa kaliimika wa najiyyik/wa sayyidinaa ‘iisaa ruuhika wakalimatik/wa ‘alaa jamii’i malaa-ikatika wa rusulika wa anbiyaa-ika wa khiiratika min khalqika wa ashfiyaa-ika wa khaash-shatika wa awliyaa-ika min ahli ardhika wa samaa-ik/wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada khaqihii wa ridhaa-a nafsihii wa zinata ‘arsyihii wa midaada kalimaatih/wa kamaa huwa ahluhu wa kullamaa dzakarahudz dzaakiruun/wa ghafala ‘ana dzikrihil ghaafiluun/wa ‘alaa ahli baytihii wa ‘itratihith thaahiriina wa sallama tasliimaa/ allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa azwaajihii wa dzur-riyyatihii wa ‘alaa jamii-in-nabiyyiina wal mursaliina wal malaa-ikati wal muqar-rabiina wa jamii-‘i ‘ibaadil laahish-shaalihiina ‘adada maa amtharatis-samaa-u mundzu banaytahaa/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada maa ambatatil ardhu mundzu dahawtahaa/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adadan nujuumi fis-samaa-i fa-innaka ahshaytahaa/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada maa tanaffasatil arwaahu mundzu khalaqtahaa/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada maa khalaqta wa maa takhluqu wa maa ahaatha bihii ‘ilmuka wa adh’aa fa dzaalik/allaahumma shalli ‘alayhim ‘adada khalqika wa ridhaa-a nafsika wa zinata ‘arsyika wa midaada kalimaatika wa mablagha ‘ilmika wa aayaatik/allaahumma shalli ‘alayhim shalaatan tafuuqu wa tafdhulu shalaatal mushalliina ‘alayhim minal khalqi ajma’iina kafadhlika ‘alaa jamii’i khalqik/ allaahumma shalli ‘alayhim shalaatan daa-imatam mustamir-ratad dawaami ‘alaa marril-layaali wal ayyaami muttashilatad dawaami lanqidhaa-a laahaa wa lanshiraama ‘alaa marril-layaali wal ayyaami ‘adada kulli waabiliw-wathall/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin nabiyyika wa sayyidinaa ibraahiima khaliilika wa ‘alaa jamii-i anbiyaa-ika wa ashfiyaa-ika min ahli ardhika wa samaa-ika ‘adada khalqika wa ridhaa-a nafsika wa zinata arsyika wa midaada kalimaatika wa muntahaa ‘ilmika wa zinata jamii-‘i makhluu qaatika shalaatam mukarraratan abadan ‘adada maa ahshaa ‘ilmukaa wa mil amaa ahshaa ‘ilmuka wa adh’aafa maa ahshaa ‘ilmuka shalaatan taziidu wa tafuuqu wa tafdhulu shalaatal mushalliina ‘alayhim mina khalqi ajma’iin/kafadhlika ‘alaa jamii’i khalqik

(tidak perlu dibaca: tsumma tad’uu bihaadzaad-du’aa-i fa innahu marjuwwul ijaabati insyaa allaahu ta’aalaa ba’dash-shalawaati ‘alan-nabiyyi shallallaahu ‘alayhi wa sallam)

allaahummaj ‘alnii mimmal lazima millata nabiyyika sayyidinaa muhammadin shallallaahu ‘alayhi wa sallama wa ‘azh-zhama hurmatahu wa a’azza kalimatahu wa hafizha ‘ahdahu wa dzim-matahu wa nashara hizbahu wa da’watahu wa kats-tsara taa bi’iihi wa firqatihu wa waafaa zumratahu wa lam yukhalif sabiilaahu wa sunnatah/allaahumma innii as-alukal istimsaaka bisunnatihii wa a’uudzubika minal inhiraafi ‘ammaa jaa-abih/allaahumma innii as-aluka min khayri maa sa-alaka minhu sayyidunaa muhammadun-nabiyyuka wa rasuuluka shallallaahu ‘alayhi wa sallam/wa ‘a-udzu bika min syarri maasta-‘aa dzaka minhu sayyidunaa muhammadun-nabiyyuka wa rasuuluka shallallaahu ‘alayhi wa sallam/allaahumma’ shimnii min syarril fitani wa ‘aafinii min jamii’il mihani wa ashlih minni maa zhahara wa maa bathana wa naqqi qalbii minal hiqdi wal hasadi wa laa taj’al ‘alayya tibaa ‘atal li-ahad/allaahumma inni as-alukal akhdza bi-ahsani maa ta’lamu wattarka lisayyi-i maa ta’lamu wa as-alukat-takaffula bir-rizqi waz-zuhda fil kafaafi wal makhraja bil bayaani min kulli syubuhatiw walfalaja bishawaabi fi kulli hujjatiw wal ’adla fiil ghadabi war-ridhaa-i wat-tasliima limaa yajrii bihi qadhaa-u wal iqtishaada fil faqri wal ghinaa wat-tawaadhu’a fil qawli wal fi’li washidqa fil jiddi wal hazl/allaahumma inna liidzunuban fiimaa bayni wa baynaka wa dzunuuban fiimaa bayni wa bayna khalqik/allaahumma maa kaana laka minhaa faghfirhu wa maa kaana minhaa li khalqika fatahammalhu ‘anni wa aghninii bifadhlika innaka waa si’ul maghfirah/allaahumma nawwir bil ‘ilmi qalbii was ta’mil bithaa ‘atika badanii/wa khallish minal fitani sirrii/wasy-ghal bil i’tibaari fikrii wa qinii syarra wa saawisisy-syaythaan/wa ajirnii minhu yaa rahmaanu hattaa laa yakuuna laahu ‘alayya sulthaan


Doa Penutup


Allaahummasy rahbish shalaati ‘alayhi shuduuranaa/wa yassir bihaa umuuranaa/wa farij bihaa humuumanaa/waksyif bihaa ghumuu manaa/waghfir bihaa dzunuubanaa/waqdhi bihaa duyuunanaa/wa ashlih bihaa ahwaalanaa/wa ballighbihaa aamaalanaa/wataqabbal bihaa tawbatanaa/waghsil bihaa hawbatanaa wanshur bihaa hujjatanaa/wa thah-hir bihaa al-sinatanaa/wa aanis bihaa wahsyatanaa/warham bihaa ghurbatanaa/waj’alnaa nuuram bayna aydiinaa wa min khalfinaa/wa an aymaaninaa wa ‘an syamaa ilinaa/wa min fawqinaa wa min tahtinaa/wa fii hayaatinaa wa mawtinaa/wa fii qubuurinaa wa hasyrinaa/wa nasyrinaa wa zhillay yawmal qiyaamati ‘alaa ru-uusina/wa tsaqqil bihaa mawaaziina hasanaatinaa/wa adim barakatihaa ‘alaynaa hattaa naalqaa nabiyyanaa wa sayyidanaa muhammadan shallallaahu ‘alayhi wa ‘alaa aalihii wa sallama wa nahnu aaminuuna muthmainnuuna farihuuna mustabsyruun/wa laa tufarriq baynanaa wa baynahu hatta tudkhilanaa madkhalaahu wata’wiyanaa ilaa jiwaarihil kariimi ma’al-ladziina an’amta ‘alayhim minan-nabiyyiina wash-shiddiiqiina wasy- syuhadaa-i wash-shalihiina wa hasuna ulaa-ika rafiiqan/allaahumma innaa aamanna bihii shallallaahu ‘alayhi wa sallama wa lam narahu famatti’na/allaahumma fiid-daarayni biru’yatihi wa tsabbit quluubanaa ‘alaa mahabbatih/was ta’milnaa ‘alaa sunnatihi wa tawaffanaa ‘alaa millatih/wahsyurnaa fii zumratihiin-naajiyati wahiz bihil muflihiina/ wanfa’naa bimaan thawat ‘alayhi quluubunaa fii mahabbatih/shallallaahu ‘alayhi wa sallama yawma laa jadda wa laa maala wa laa baniin/wa awridnaa hawdhahul ashfaa/wasqinaa bika’sihil awfaa/wayassirlanaa ilqaamata biharamika wa haramihii shallallaahu ‘alayhi wa sallama ilaa an natawaffaa/allaahumma innaa nastasyfi’u bihii ilayka idz huwa awjahusy-syufa’aa-i ilayk/wa nuqsimu bihii ‘alayka idz huwa a’zhamu man uqsima bihaqqihii ‘alayk/wa natawassalu bihii ilayk/idz huwa aqrabul wasaaili ilayk/nasykuu ilayka yaarabbi qaswata quluubinaa/wa katsrata dzunuubinaa wathuula aamaalinaa/wa fasaada a’maalinaa/wataka sulanaa ‘anith-thaa’aat/wa hujuumanaa ‘alal mukhalafaati/fani’mal musytakaa ilayhi anta yaa rabbi bika nastanshiru ‘alaa a’daa inaa wa anfusinaa fanshurnaa/wa ‘alaa fadhlika natawak-kalu fii shalaahinaa /falaa takilnaa ilaa ghayrika yaa rabbanaa/allaahumma wa ilaa janaabi rasuulika shallallaahu ‘alayhi wa sallama nanta sibu falaa tuba’idnaa/wa biba bika naqifu falaa tath-rudnaa/wa iyyaka nas-alu falaa tukhayyibnaa/allaahummarham tadharru ‘anaa/wa aamin khafanaa/wataqabbal a’maalanaa/wa ashlih ahwaalanaa waj’al bithaa ‘atika asy-tighaalanaa/wa ilal khayri maalanaa wahaqqiq bizziyaa dati aamaalanaa/wakhtim bis-sa’aadati aajaalanaa/hadzaa dzullunaa zhaahirum bayna yadayk/wa haaluna laa yakhfaa ‘alayk/amartanaa fata-raknaa/wanahaytanaa fartakabnaa/walaa yasa’unaa illaa ‘afwuk/fa’fu ‘annaa yaa khayra ma’muul/wa akrama mas-uul/innaka ‘afuwwun ghafuurur ra-uufur rahiimuy ya arhamar-raahimiin/wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallama tasliimaa/wal hamdulillaahi rabbil ‘aalamiin

Allaahumma shalli ‘alaa badrit tamaam/allaahumma shalli ‘alaa nuurizh zhalaam/allaahumma shalli ‘alaa miftaahi daaris-salaam/allaahumma shalli ‘alaa syafii’i fii jamii’il anaam (14 kali)

Yaa rahmatallaahi inni khaa-ifun wajiluy yaa ni’matallaahi innii muflisun ‘aanii/wa laysa lii ‘amalun alqal ‘aliima bihii siwaa mahabbatikal ‘uzhmaa wa imaanii/fakun amaanii min syarril hayaati wa min syarril mamaati wa min ihraaqi juts-maani/wa kun ghinaayal ladzii maa ba’dahu falasuw wakun fakaa kiya min aglaali ‘ishyaani/tahiyyatush shamadil malaa wa rahmatuhu maa ghannatil wurqu fii awraaqi agh-shaani alayka yaa ‘urwatil wuts-qaa wa yaa sanadil awfaa wa man madhuhu ruuhi wa rayhaani

Yaa rabbi bil musthafaa balligh maqaa shidanaa/
waghfirlanaa maa madhaa yaa waasi’al karami (3 kali)
ilahii tawasalnaa bijaahi muhammadin tuwaffiq limaa yurdhiik/
fii kulli haalatii (3 kali)
yaa allaahu bihaa yaa allaahu bihaa yaa allaahu bi husnil khaathimah (3 kali)
li khamsatun uth-fii bihaa harral wabaa-il khaathimah/al-mush-thafaa wal murtadhaa wabnaa humaa wa faathimah (3 kali)