Ihda

Menghadiahkan pahala bacaan kepada Nabi SAW, para awliya, arwah para leluhur dan lainnya

Ilaa Hadhrati ‘Nabiyy SAW wa-aalihii wa shahbihil kiraam, wa ilaa arwaahi ikhwanihil minal anbiyaa-i wal mursaliin wa khudamaa-i sara-‘ihim wa ilaa arwaahil a-immatil arba’a wa ilaa arwaahi Masyayikhinaa fith thariiqatin ‘Naqsybandiyyatil Aliyyah, khassatan ilaa ruuhi imamith thariqah wa Ghawtsil khaliqah Khwajaa Baha-uddin Naqsyband Muhammadinil ’Uwaysiiyil Bukhaari, wa hadhrati Mawlana Sulthaanil awliya Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad-Daghestani, wa Mawlana Syaikh Muhammad Nazim Al Haqqani, wa ilaa saa-iris-sadaatina was shiddiqiyuun. al-Faatihah

atau

Allahumma balligh tsawaaba maa qara’naahu wa nura maa talawnahu, hadiyyatan wa waslatan minna ilaa ruuhi Nabbiyina Muhammad SAW, wa ilaa arwaahil anbiyaa‘i wal awliyaa, khassatan ilaa ruuhi syaah Baha-udin Naqsyband Muhammadinil Uwaysiyil Bukhaari, wa Syaikh ‘Abdullaah Faiz ad-Dhaghestani, wa Syaikhina Syaikh Muhammad Nazim Adil al Qubrusi al-Haqqani, wa saa-iri saadaatina wash shiddiqiyuun, al-Faatihah