Kumpulan Doa 3

Mawlana Syekh Nazim QS Salat di Unity Conference 1998


A’uudzubillaahi minasy syaythaanirrajiim

Bismillaahiir Rahmaanir Rahiim,

Alhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin,

Hamdan syaakiriin, Hamdan naaimiin, Hamdan katsiiran thayyiban mubaarakan fiihi ‘alaa kullihaal, Hamdan yuwaafii ni’amahu wa yukaafiu maziidah

Yaa Rabbanaa lakal hamdu wa lakasy-syukru kamaa yanbaghii lijalaali wajhikal karimi wa ‘Azhiimi shulthaanik.

Allaahumma shalli ‘alaa Sayyidinaa Muhammad, Sayyidil mursaliina wa imaamil muttaqina wa khatamil Anbiyaa-i wal Mursaliin

Muhammadin ‘abdika  wa Rasuulika imaamil khayri wa qa-idil khayri wa Rasuulir rahmah.

Allaahumma innaa nas-aluka bismikath-thaahirith-thay-yibil mubaarakil ahabbi ilaykal-ladzii idza du’iiyat bihi ajabta, wa idzaa su-ilta bihi a’thayt(a), wa idzas turhimta bihi rahimta wa idzastufrijta bihi farrajta.

Allaahummagh firlanaa dzunuubanaa wali walidiinaa, wali masyaayikhinaa wali mu’ allimiina wali jamii’il mu’miniina wal mu’minaat, wal muslimiina, wal muslimaat, al ahyaai minhum wal amwaat.

Allaahummastur ‘uyuubanaa waksyif kuruubanaa, wa taqabbal minnaa hasanatinaa, wa ta jaawaz ‘annaa khathaayaa naa, wa al-hiqna bishshaalihun, wahsyurnaa maal muqarrabun,

Allaahumma ahyinaa bihayaatil ‘ulamaa, wa amitnaa bimautisy-syuhaadaa, wahsyurnaa yawmal qiyaamati fii zumratil ‘ulamaa, wa adkhilnaal jannata ma’alan biyai, ‘alayhimush shalaatu wassalaam

Allaahumma ahyinaa bil-iimaani wa amitnaa bil-iimaan wah-syurnaa bil iimaan wa adkhil naal jannata ma’aliimaan.

Allaahumma tsabbitnaa ma’al-iimaan, wa akhrijnaa minad dunya ma’al-imaan, wa khaddim lanaa minal jinnii ma’aliimaan.

Allaahumma ‘aafinaa min kulli balaaiddunya wa adzaabil aakhirah, wa syarriddunya wa syarril aakhirah.  Ghafarallaahulanaa wa lahum birahmatika yaa arhamar Raahimiin.

Allaahumma thawwil umuuranaa wa shallih ajsaadanaa.  

Allaahumma nawwir quluubanaa binuuril Islam,

Allaahumma nawwir quluubanaa binuuril imaan,

Allaahumma nawwir quluubanaa binuuril ihsaan.

Allaahumma nawwir quluubanaa binuuril Qur’aan,

Allaahumma nawwir quluubanaa binuuril Rasulullah Muhammad SAW.

Allaahumma nawwir quluubanaa binuuril Syahadah:

Asy-hadu allaa ilaaha ill Allah wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhuu wa Rasuuluh SAW

Tsabbit iimaananaa, wa ahsin a’maalanaa wa wassi’ arzaqanaa wa ilal khayri qarribnaa, wa anisysyarri ab’idnaa, waqdii hawaai jaanaa fiddini wad-dunya wal aakhirah innaka ‘alaa kulli syay-in qadir.

Rabbanagh firlanaa wa li-ikhwaninal ladziina sabaquuna bil iimaan, wa laa taj’al fii quluubinaa ghillal-liladziina aamanuu, Rabbanaa innaka Rauufurrahiim.

Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz-hadaytanaa wa hablanaa min ladunka rahmatan innaka Antal Wahhaab.

Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanah. Wa fil aakhirati hasanah, waqinaa ‘azaabannar.

Rabbanaa taqabbal minnaa innaka antas-samii’ul aliim, watub’alaynaa innaka Antat-tawwaabur Rahiim.

Washallallaahu ‘alaa Sayyidinaa Muhammad, wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wasallam, Subhaana Rabbika Rabbil ‘izzati ‘amma yashifuun wa salaamun ‘alal mursalin wal hamdulillahi Rabbil ‘aalamiin.

Da’wahum fiha subhaanakal-laahumma watahiyyatuhum fiha salaam, wa-aakhiru da’waa hum anil hamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin.        


Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.

Ya Allah, rahasiakanlah aib kami dan angkatlah kami dari segala kesulitan yang kami hadapi dan terimalah  kebaikan-kebaikan kami, dan ampunilah segala kesalahan kami. Pertemukanlah kami dengan orang-orang saleh kekasih-Mu dan persatukanlah kami di Padang Mahsyar kelak dengan orang-orang yang selalu dekat dengan-Mu, Yaa Allah.

Ya Allah, Janganlah Engkau hukum kami lantaran kami lupa atau lalai. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat.

Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak sanggup memikulnya.  Maafkanlah kami ya  ini Allah, ampunilah kami dan Rahmatilah kami, karena hanya Engkaulah penolong kami.

Ya Allah, beri kami keimanan, jika Kau hidupkan kami dalam keimanan,  matikan pula kami kelak dalam keimanan, dan kumpulkanlah kami kelak dimahsyar dalam keimanan pula.

Ya Allah, tundukkanlah Iblis bagi kami dengan keimanan yang Kau berikan.

Ya Allah, lindungi kami dari semua cobaan di dunia serta dari azab di akhirat hanya lantaran Rahmat-Mu wahai Dzat Yang Maha Penyayang.

Ya Allah, Limpahkan kepada kami cahaya Islam, Limpahkan kepada kami cahaya Iman, Limpahkan kepada kami cahaya Ihsan, Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Qur’an, sinari hati kami dengan cahaya syahadat, sinari hati kami dengan cahaya Muhammad SAW, Dan teguhkanlah iman kami ini ya Allah.

Ya Allah, perbaikilah segala perbuatan kami, lapangkan rezeki kami, dekatkanlah kami pada kebaikan, kebaikan yang Engkau ridai. Jauhkanlah kami dari segala bentuk kejahatan. Dan penuhilah segala kebutuhan kami di dunia dan di akhirat kelak.

Sesungguhnya Engkau Maha Benar dan Maha Kuasa atas segala sesuatu.