Kumpulan Doa 4

Mawlana Syekh Nazim QS di Afrika Selatan.

A’uudzubillaahiminasy syayithaanir rajiim.

Bismillaahiir Rahmaanir Rahiim.

Allaahumma inni a’udzubika minasy syiqaqi wan-nifaqi wasu-il-akhlaaq.

Allaahumma aarinal-haqqa haqqan warzuqnat-tibaa’ahu, wa arinal baathila baathilan, warzuqna ijtinabahu.

Allaahumma fa’nii bimaa ‘alamta nii wa’allimni man yafa’unni wa zidnii ’ilman, Alhamdulillaahi’alaa kullihaali wa-a’uuzu billahi ann ahlinaar.

Rabbanaa taqqabbal minnaa shalaatanaa wa shiyaamanaa, wa ruku’anaa, wa sujuudanaa, wa qiraa atanaa, wa tammim taqsirana ya Allah.

Rabbanaa faghfirlanaa dzunubanaa waliwalidainaa warhamhuma kamaa Rabbayanaa saghira.

Rabbanaa faghfirlanaa dzunu banaa wa khaffir’anna sayyiaatinaa, wataffanaa ma’al abraar.

Allaahumma Thawwil umuuranaa, wa shahhih ajsadanaa, wa nawwir quluubanaa, wa sabbit imaananaa, wa ahsin a’maalanaa, wa wassi’ arzaqanaa, wa ilal khairi qarribnaa, wa ’anis syarri ba’idnaa, waqdhi hawaijana fiddini, waddunya wal aakhirah, innaka ‘alaa kulli syai-in qadir.

Allaahumma hawwin ‘alayna fi sakaratil mawti, wal’afwa ‘indal hisabi, wan najati minan naar.

Rabbanaa aatina fiddun-yaa hasanah, wa fil aakhirati hasanah, waqinaa ‘azaabannaar.

wasallallahu ’alaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wasallam.

Subhaana Rabbika Rabbil izzati ‘amma yashifuun, wasalamun’alal mursalin, wal hamdulillaahi Rabbil’aalamin, Al Faatihah.