Adab Hari `Asyura (10 Muharam)

Mawlana Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani QS

Antara Zuhur dan Ashar:
Salat 4 rakaat, pada setiap rakaat dibaca al-Faatiha 1 kali dan al-Ikhlash 10 kali.

Zikir:
La ilaha ill Allah (1.000 kali)
Shalawat (1.000 kali)
Surat al-Ikhlash (1.000 kali)

Doa:
Allahumma tsabitna ‘alal Haqq
Ya Ghaliiban ghayra maghluub
Ya Nashiral Mu’miniin
Ya Ghiyatsal Mustaghitsiin
Ya Qariiban ghayra ba’id
Ya Syahidan ghayra mash-huud

Hasbi Allahu wa ni’mal Wakiil, la hawla wa laa quwwata
Illa billaahil ‘Aliyyil ‘Azhiim
Ghufranaka, Rabbanaa wa ilaykal mashiir


Rabbanaa taqabbal minna
Bi hurmatil Habib… al-Faatiha.


Sumber:
On The Bridge to Eternity
by Shaykh Muhammad Nazim al-Haqqani
© 1999, Planet Ilmu Sdn. Bhd.