Agenda Muharam

1 Muharam

Tahun Baru Islam

Lahirnya Syekh Khas Muhammad Syirwani QS 

10 Muharam

Hari ‘Asyura

Wafatnya Syekh Abul Hasan al-Kharqani QS (425 H/1033 M)

Wafatnya Syekh Syamsuddin Habib Allah QS (1195 H/1781 M) 

14 Muharam 717 H/1317 M

Lahirnya Syah Bahauddin Naqsyband QS 

16 Muharam 1203 H/1788 M                   

Lahirnya Syekh Jamaluddin al-Ghumuqi QS 

17 Muharam 1265 H/1848 M

Wafatnya Syekh Muhammad Effendi al-Yaraghi QS 

19 Muharam 970 H

Wafatnya Syekh Darwisy Muhammad QS