Doa dan Awrad Pelindung Diri

Syekh Hisyam Kabbani QS


Ayat-Ayat Surat al-Kahfi

Sepuluh ayat pertama dan terakhir Surat al-Kahfi perlu dibaca untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal.  

Alhamdulillaahil ladzii anzala `alaa `abdihil kitaaba wa lam yaj`al-lahuu `iwajaa [1] qayyiman-liyundzira ba’san syadiidan min ladunhu wa yubasyiral mu’miniinal ladziina ya`maluunash-shaalihaati anna lahum ajran hasana [2] maakitsiina fiihi abada [3] wa yundziral-ladziina qaaluut-takhadzallaahu walada [4] maa lahum bihii min `ilmin wa laa li-abaa-ihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquuluuna illaa kadziba [5] fala`allaka baakhi`un-nafsaka `alaa aatsaarihim inlam yu’minuu bihaadzal hadiitsi asafa [6]  innaa ja`alnaa maa `alaal ardhi ziinatal-lahaa linabluwahum ayyuhum ahsanu `amala [7] wa innaa lajaa`iluuna maa `alayhaa sha`iidan juruzaa [8] am hasibta anna ash-habal kahfi war-raqiimi kaanuu min aayaatinaa `ajabaa [9] idz awaal fityatu ilal kahfi faqaaluu rabbanaa aatinaa mil-ladunka rahmatan wa hayyi’lanaa min amrinaa rasyadaa [10]  

Alladziina kaanat a`yunuhum fii ghithaa-in `andzikrii wa kaanu laa yastathii`uuna sam`aa [101] afahasibal-ladziina kafaruu an yat-takhidzuu `ibaadii min duunii awliyaa-a innaa a`tadnaa jahannama lil kaafiriina nuzulaa [102] qul hal nunabbiukum bil akhsariina a`maala [103] alladziina dhalla sa`yuhum fil hayaatid-dunyaa wa hum yahsabuuna annahum yuhsinuuna shun`aa [104] ulaa-ikal-ladziina kafaruu bi-ayaati rabbihim waliqaa-ihii fahabithat a`maaluhum falaa nuqiimu lahum yawmal qiyaamati wazna [105] dzaalika jazaa-uhum jahannamu bimaa kafaruu wat-takhadzuu aayaati wa rusulii huzuwa [106] innal-ladziina aamanuu wa `amilush-shaalihaati kaanat lahum jannaatul firdawsi nuzulaa [107] khaalidiina fiihaa laa yabghuuna `anhaa hiwalaa [108] qul law kaanal bahru midaadal likalimaati rabbi lanafidal bahru qabla antanfada kalimaatu rabbi wa law ji’naa bimitslihii madadaa [109] qul innamaa ana basyarun mitslukum yuuhaa ilayya annamaa ilaahukum ilaahun waahidun faman kaana yarjuu liqaa-a rabbihii falya`mal `amalan shaalihan wa laa yusrik bi`ibaadati rabbihii ahadaa [110] 

 

Wirid Harian untuk Melindungi Diri dari Bencana

Untuk  menghindarkan diri dari kesulitan besar yang akan menimpa manusia pada akhir zaman, umat Muslim disarankan membaca zikir berikut setiap hari:

 

  • Astaghfirullaah wa atuubu ilayh 100-1.000 kali
  • La hawla wa laa quwwata illaa billaahil `Aliyyil `Azhiim 100-1.000 kali
  • Hasbunallah wa ni`mal Wakiil 100-1.000 kali
  • Bismillaahir Rahmaanir Rahiim 100-1.000 kali
  • Yaa Waduud 100-1.000 kali
  • Allah, Allah (bersuara) 5.000 kali
  • Allah, Allah (dalam hati) 5.000 kali
  • Selawat: Allaahumma shalli `alaa Muhammadin wa `alaa aali Muhammadin wa sallim 2.000 kali
  • Surat al-Ikhlash 100 kali

 

Jika seseorang tidak dapat melaksanakan awrad ini, maka disarankan setidaknya ia melaksanakan Shalaat al-Hifzh (salat perlindungan) 2 rakaat untuk melindungi diri dari kemalangan yang datang baik dari bawah maupun dari atas.  Pada rakaat pertama dibaca Surat al-Ikhlash 2 kali dan rakaat kedua Al-Ikhlash 1 kali setelah al-Fatihah.